Judicial order of finishing telling of circumstances that matter for refutation of suspicion (prosecution)

2018;
: pp. 114-119
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University

In the article judicial maintenance of finishing telling of circumstances is certain with the aim of refutation of suspicion. Normative acts that give possibility judicially to refute suspicion are analysed.Circumstances that influence on diminishing of degree to weight of perfect criminal offence are certain. The basic mandatory members of advocate are outlined from refutation of suspecting of crime.

1. Laryn A. M. Dokazyvanye na predvarytelnom rassledovanyy v sovetskom uholovnom protsesse: dyss. ... kand. yuryd. nauk.[Proof of preliminary investigation in the Soviet criminal process: diss. ... сand. lawyer science] M.: MHU, 1961. 217 s. 2. Nor V. T. Problemy teorii i praktyky sudovykh dokaziv. [Problems of the theory and practice of judicial evidence]. Lviv. Atlas, 1978. 112 s. 3. Biuleten Verkhovnoho sudu Ukrainy za 2013–2017 rr. [Bulletin of the Supreme Court of Ukraine for 2013–2017] K.: VSU. 245 s. 4. Popeliushko V. O. Predmet zakhystu ta yoho dokazuvannia v kryminalnomu pravi : monohrafiia. [The subject of protection and its proof in the criminal right: monograph] K.: Pretsedent, 2005. 232 s. 5. Faraon O. V. Protsesualna forma pysmovoho povidomlennia pro pidozru u kryminalnomu provadzhenni. [Procedural form of written notification of suspicion in a criminal proceeding.] Naukovyi visnyk Kharkivskoho nats. un-tu. 2014. Vyp. 1.; T. 8. S. 204–207. 6. Rybalka O. V. Znachennia kryminalno-protsesualnoho dokazuvannia. [The significance of criminal procedural proof.] Advokat. 2011. No. 10. S. 15–21. 7. Udovychenko V. A. Predmet i mezhi dokazuvannia zakhysnykom u kryminalnomu provadzhenni Ukrainy. [The subject and the limits of proof of the defendant in the criminal proceedings of Ukraine.] Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Iurydychni nauky». 2014. Vyp. 6-1. Tom 4. S. 147–150. 8. Kolmakov V. P. Sledstvennyi osmotr. [Investigation] M. : Yurydycheskaia lyteratura, 1969. 196 s. 9. Trunov Y. L. Sovremennye problemy zashchyty prav hrazhdan v uholovnom protsesse: dys. … dokt. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. [Modern issues of protecting the rights of citizens in criminal process: dis. ... doc. lawyer Sciences: special 12.00.09] M.: MIuU, 2001. 391 s. 10. Kovalchuk S. O. Vytrebuvannia y otrymannia rechei yak sposib zbyrannia rechovykh dokaziv storonoiu obvynuvachennia: teoretychni kontseptsii, normatyvne zakriplennia ta praktychne zastosuvannia. [Reclaim and get things as a way of gathering material evidence by the prosecution party: theoretical concepts, normative consolidation and practical application.] Naukovyi visnyk Khersonskoho derzh. un-tu. Seriia: Yurydychni nauky. 2014. Vyp. 5. T. 3. S. 140–145. 11. Astapenko O. V. Vytrebuvannia ta podannia predmetiv i dokumentiv yak sposoby zbyrannia dokaziv na dosudovykh stadiiakh kryminalnoho protsesu: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.09. [Demand and submission of items and documents as ways of gathering evidence at the pre-trial stages of the criminal process: author's abstract. dis Cand. lawyer Sciences: 12.00.09.] K.DU, 2009. 20 s.

Hula L., Masliuk O. "Judicial order of finishing telling of circumstances that matter for refutation of suspicion (prosecution)". http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/judicial-order-finishing-telling