Specially protected territories and objects (in the context of the natural reservation fund)

2018;
: pp. 75-80
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article study the legal features of the specially protected territories and objects, and
their main classifications, including the natural reserve fund categories.

1. Reymers N. F., Shtil'mark F. R. Osobo okhranyaemye prirodnye territorii[Specially protected natural territories] Moscow, 1978. 295 p. 2. Isaakov Yu. A. Geoekologicheskiy podkhod k postroeniyu sistemy territoriy i obektov prirodookhranitel'nogo naznacheniya [Geoecological going near the construction of the system of the specially protected territories and objects] Moscow, 1985. pp. 115–144. 3. Isaakov Yu. A., Krinitskiy V. V. Sistema okhranyaemykh prirodnykh territoriy Sovetskogo Soyuza i perspektivy ee razvitiya [System of the protected natural territories of Soviet Union and prospect of her development] Moscow,1983. pp. 12–30. 4. Melluma A. Zh. Osobo okhranyaemye prirodnye obekty na staroosvoennykh territoriyakh (Na primere Latviyskoy SSSR) [Specially protected natural objects on old territories (On an example Latvian to the USSR)] Riga, Zinatne, 1988. 224 p. 5. Stoyko S. M. Nauchnye osnovy zapovednogo dela [Scientific bases of the reserve business] Kiev, Naukova dumka, 1980. pp. 22–35. 6. Zykov K. D. Funktsii i klassifikatsiya okhranyaemykh territoriy [Functions and classification of the protected territories] Kursk, 1980. pp. 58–70. 7. Krasilich N. D. Organizatsionno-pravovye voprosy okhrany prirodno-zapovednogo fonda. Avtoref. dis. … d-ra yurid. nauk: spets. 12.00.02 «Gosudarstvennoe pravo i upravlenie; sovetskoe stroitel'stvo; administrativnoe pravo; finansovoe pravo» [Organizational and legal questions of protection of the nature reserve fund]. Kiev, 1988.18 p. 8. Krasnitskiy A. M. Problemy zapovednogo dela [Problems of the reserve business] Moscow, Lesn. prom-st', 1983. 191 p. 9. Pravoviy rezhim prirodno-zapovіdnogo fondu Ukraїni: іstorіya formuvannya, yuridichnі aspekti ta zakordonniy dosvіd [Legal mode of the nature reserve fund of Ukraine: the history of formation, legal aspects and foreign experience]: posіbnik / za zag. red. O. Kravchenko. L'vіv, Vidavnitstvo «Kompanіya «Manuskript», 2017. 92 p.10. Law of Ukraine«On protection of the environment» of June 25, 1991 No. 1264-XII. (in Ukr.). 11. Law of Ukraine «On Nature Reserve Fund of Ukraine» of June 16, 1992 No. 2456-XII. (in Ukr.). 12. Lizgaro V. E. Pravovoy rezhim osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriy i obektov Respubliki Belarus'. Avtoref. dis. … kand. yurid. nauk : spets. 12.00.06 «Zemel'noe pravo; prirodoresursnoe pravo; ekologicheskoe pravo; agrarnoe pravo» [Legal mode of the specially protected natural territories and objects of the Republic of Belarus]. Minsk, 1999. 16 p.

Marych Kh. "Specially protected territories and objects (in the context of the natural reservation fund)" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/specially-protected-territories-and-objects