Title deed on real estate in notarial practice

2018;
: pp. 81-90
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

In the article the different approachsof scholars toelucidation of issue about the unifying
term to name documents about right of property of real estate are investigated,
owndeterminationofconcept «title deed» isoffered, its signs are analysed. Differentiation
of concepts «title deeds» and «documents only confirming the right of property of the real
estate» is conducted, the position of the legislator to abolition of issuance of title deed of newly
created real estate is analysed.

1. Zhdan M. D., Kuznecov I. A., Koljada O. I. Shhodo pravovstanovljujuchyh dokumentiv na neruhome majno (krim zemel'nyh diljanok) [To title deeds of real estate (except plots of land)]. Forum prava, 2011, Vol. 4, pp. 258–261. 2. Jaremova I. V. Osoblyvosti sudovogo rishennja jak pidstavy nabuttja prava vlasnosti na neruhome majno [Features of the court decision as the basis for acquiring of right of property of real estate]. Chasopys Kyi'vs'kogo universytetu prava, 2014, Vol. 2, pp. 223–226. 3. Korol'ova Je. O. Osoblyvosti cyvil'no-pravovoi' ohorony zhytla [Features of civil protection of accomodation]. Pravo i suspil'stvo, 2017, Vol. 5, pp. 84–88. 4. Velychko O. L. Perelik pravovstanovljujuchyh dokumentiv, na pidstavi jakyh provodylasja derzhavna rejestracija rechovyh prav na neruhome majnoistorija pytannja 19662013 roky [List of title deeds, on the basis of which the state registration of real rights to real estate was carried out – history of the issue 1966–2013]. Mala encyklopedija notariusa, 2013, Vol. 1. Available at: yurradnik.com.ua/wp-content/uploads/2014/10/men01_2013_c191_Velichko-2.doc. 5. Pro derzhavnu reyestratsiyu rechovykh prav na nerukhome mayno ta yikh obtyazhen': Zakon Ukrayiny vid 1 lypnya 2004 roku No. 1952-IV [About state registration of realrights on the real estate]. Availableat: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1952-15. 6. Pro zatverdzhennja Porjadku derzhavnoi' rejestracii' prav na neruhome majno ta i'h obtjazhen' i Porjadku nadannja informacii' z Derzhavnogo rejestru rechovyh prav na neruhome majno: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny No. 703 vid 22 chervnja 2011 roku (vtratyla chynnist' na pidstavi Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrai'ny № 868 vid 17.10.2013 r.) [On approval of the procedure for state registration of rights to real estate and their encumbrances and the 90 Procedure for providing information from the State Register of Real Property Rights to Real Estate]. Available at:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/703-2011-п. 7. Pro zatverdzhennya Poryadku vchynennya notarial'nykh diy notariusamy Ukrayiny: Nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 22.02.2012 roku No. 296/5 [About statement of order of doing of notarial actions by notaries of Ukraine]. Available at:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12/ed20160209. 8. Pro vnesennja zmin do Porjadku vchynennja notarial'nyh dij notariusamy Ukrai'ny: Nakaz Ministerstva justycii' Ukrai'ny No. 235/5 vid 27 sichnja 2016 roku [On Amendments to the order of doing of notarial actions by notaries of Ukraine]. Available at:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0143-16. 9. Pro derzhavnu rejestraciju rechovyh prav na neruhome majno ta i'h obtjazhen': Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny No. 1127 vid 25 grudnja 2015 roku [About state registration of realrights on the real estate]. Available at:http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/1127-2015-п. 10. Aryvanjuk G. O. Pravovstanovljujuchi dokumenty vlasnyka [Title deeds of the owner]. Pravo vlasnosti v Ukrai'ni: Navch. Posibnykza zag. red. O. V. Dzery, N. S. Kuznjecovoi'. Kyiv, Jurinkom Inter Publ., 2000. 816 p. 11. Pro notariat: Zakon Ukrayiny vid 02 veresnya 1993 roku No. 3425-ХП [About notariat]. Available at:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/3425-12. 12. Branic'kyj O., Trygub A. Derzhavnyj akt na pravo pryvatnoi' vlasnosti na zemlju jak pravoposvidchuval'nyj dokument: problemy pravozastosuvannja [State act on the right of private ownership of land as a legal document: problems of law enforcement]. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo, 2009, Vol. 11, pp. 90–94. 13. Il'kiv N. Oformlennja prava pryvatnoi' vlasnosti na zemel'nu diljanku: novely zakonodavstva [Documentation of the right of private property to the land plot: novels of the legislation]. Visnyk akademii' pravovyh nauk Ukrai'ny, 2012, Vol. 2, pp. 122–130. 14. Ponomar'ova Ja. O. Rejestracijni pravovstanovljujuchi vidnosyny u sferi derzhavnoi' rejestracii' prav na neruhome majno ta i'h obmezhen' [Registration rights-establishing relations in the field of state registration of rights to immovable property and their restrictions]. Pravo i Bezpeka, 2008, T. 7, Vol. 2, pp. 115–118. 15. Samojlov M. O. Harakterni rysy rejestracii' rechovyh prav na neruhome majno v derzhavah Jevropejs'kogo sojuzu [Characteristic features of the registration of real rights to real estate in the states of the European Union]. Pravo i suspil'stvo, 2014, Vol. 1–2, pp. 62–66. 16. Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny vid 16 sichnja 2003 roku No. 435-XV [Civil Code of Ukraine]. Availableat:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/435-15. 17. Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny Pro derzhavnu rejestraciju rechovyh prav na neruhome majno ta i'h obtjazhen' ta dejakyh inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrai'ny shhodo decentralizacii' povnovazhen' z derzhavnoi' rejestracii' rechovyh prav na neruhome majno ta i'h obtjazhen': Zakon Ukrai'ny vid 26 lystopada 2015 roku No. 834-XIX [On Amendments to the Law of Ukraine On the State Registration of Real Rights to Real Estate and their Encumbrances and some other legislative acts of Ukraine regarding the decentralization of powers for state registration of real rights to immovable property and their encumbrances]. Availableat:http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/834-19. 18. Pro derzhavnu rejestraciju rechovyh prav na neruhome majno ta i'h obtjazhen': Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny v redakcii' vid 25 grudnja 2015 roku [About state registration of realrights on the real estate]. Available at:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-п/ed20151225/page. 19. Pro zatverdzhennja Porjadku vedennja Derzhavnogo rejestru rechovyh prav na neruhome majno: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 26 zhovtnja 2011 roku No. 1141 [On Approval of the Procedure for keeping the State Register of Real Property Rights to Real Estate]. Available at:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1141-2011-п. 20. Gupalovs'ka O. B. Pravovi zasoby zahystu prava vlasnosti [Legal means of protection of property rights]. Chasopys Hmel'nyc'kogo universytetu upravlinnja ta prava, 2008, Vol. 3, pp. 98–100. 21. Pro zatverdzhennja Porjadku nadannja informacii' z Derzhavnogo rejestru rechovyh prav na neruhome majno: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 25 grudnja 2015 roku No. 1127 [On Approval of the Procedure for Providing Information from the State Register of Real Property Rights to Real Estate]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015- п/ed20160101/paran271#n271. 22. Gyljaka O. S. Jurydychnyj dokument: ponjattja, osoblyvosti, vydy.Dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. juryd. nauk spec.12.00.01 «Teorija ta istorija derzhavy i prava; istorija politychnyh i pravovyh vchen'»[Legal document: concept, features, types]. Kharkov, 2017. 227 p. 23. Tarnavs'ka M. I. Vybir sposobu zahystu cyvil'nogo prava ta interesu: praktychnyj aspekt [Choosing a way to protect civil law and interest: apractical aspect]. Mytna sprava, 2014, Vol. 4(94), pp. 199–204.

Nimak M. "Title deed on real estate in notarial practice!" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-894-18-2018/title-deed-real-estate-notarial-practice