Current state of administrative and legal regulation of domestic tourism industry

2019;
: 176-181
Authors:
1
Institute of Law named after Prince Volodymyr the Great Interregional Academy of Personnel Management

The article is devoted to the research of the current state of administrative-legal regulation
of the domestic tourism industry, since it is one of the key components of the whole set of diverse
farms. It is closely linked to the development of the whole economic policy of a particular state, and
therefore deserves state and international support no less than other branches.

1. Azar V. Y.Эkonomyka y orhanyzatsyiaturyzma.[Economics and organization of tourism.] M., 1993. 345 p. 2. Braimer R. A.Osnovы upravlenyia v yndustryy hostepryymstva [Osnovy management in the industry of hospitality]. (Per: s anhl.). M., 1995. 148 p. 3. Huliaev V. H. Novыe ynformatsyonnыe tekhnolohyy v turyzme [New informational technologies in tourism]: Ucheb. posobye. M., 1998. 234 p. 4. Nemoliaeva M. Э., Khodorkov L. F. Mezhdunarodnыi turyzm [International tourism]: vchera, sehodnia, zavtra. M., 1985. 5. Yakovlev P. P. Marketynh v sfereturyzma [Marketing in sphere marketing]. 181 [Эlektronnыi resurs]. M.: Laboratoryia knyhy, 2010. Rezhym dostupa: https:// online.muiv.ru/lib. 6. Havrylyshyn I. P. Turyzm Ukrainy: problemy i perspektyvy [Tourism of Ukraine]. K., 1994. 412 p. 7. Yevdokymenko V. K., Sadova U. Ia., Shevchuk L. T. Sotsialna infrastruktura Karpatskoho rehionu: poshuky perpektyv rozvytku [Social infrastructure of the Carpathian region: the search for a development pivot]. Chernivtsi: Prut, 1995. 8. Zhuk P. V., Kravtsiv V. S. Kontseptualni osnovy perspektyvnoho rozvytku rekreatsiinoi industrii v Karpatakh [Conceptual basis for the future development of the recreational industry in the Carpathians]. Ekonomika Ukrainy. 1993, No. 12. 9. Krainova O. S. Ynnovatsyonnыe ynstrumentы upravlenyia byznes-protsessamy predpryiatyi yndustryy turyzma y hostepryymstva [Innovative tools for managing business processes of enterprises of the industry, tourism and hospitality: logistic approach]: lohystycheskyipodkhod. // Ynternet-zhurnal «Naukovedenye», 2015. No. 2 (T. 7). 10. Pro turyzm [On Tourism]: Zakon Ukrainy vid 15 veresnia 1995 roku No. 324/95-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1995. No. 31. P. 241. 11. Lukianenko V. A. Okhorona pratsi v turyzmi : konspekt lektsii.[Labor protection in tourism: a summary of lectures] Kyiv : [b. v.], 2007. 230 p. 12. Pro kurorty [About Resorts]: Zakon Ukrainy vid 5 zhovtnia 2000 roku No. 2026-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2000. No. 50. P. 435. 13. Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti [On Licensing of Types of Economic Activities]: Zakon Ukrainy vid 02.03.2015 r. No. 222-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2015. No. 23. P. 158. 14. Pro okhoronu kulturnoi spadshchyny [On the Protection of Cultural Heritage]: Zakon Ukrainy vid 8 chervnia 2000 roku No. 1805-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2000. No. 39. P. 333. 15. Pro pryrodno zapovidnyi fond Ukrainy [About the Natural Reserve Fund of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 16 chervnia 1992 roku No. 2456-XII.Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1992. No. 34. P. 502. 16. Pro strakhuvannia [On insurance]: Zakon Ukrainy vid 7 bereznia 1996 roku No. 85/96-VR.Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. No. 18.P. 78.

Chornenkі V. "Current state of administrative and legal regulation of domestic tourism industry" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-911-21-2019/current-state-administrative-and-legal