Legal model of partnership of the judiciary and civil society institutions

2020;
: 48-55
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Of particular relevance is the search for a model of interaction between the judiciary and civil society institutions, which is able to ensure partnerships between the state and its citizens, stimulate civic activism and, ultimately, guarantee the credibility and trust of the judiciary. Thus, the article analyzes the features of interaction between the judiciary and civil society institutions and characterizes, based on the scientific achievements of foreign and domestic researchers, the legal model of partnership. The study of the forms of interaction between the judiciary and civil society institutions, which ensure the participation of citizens in socio-political life, transparency and openness of government is an important mechanism for the rule of law and the formation of democratic citizenship

1. Problemы obshchei teoryy hosudarstva y prava: uchebnyk dlia yurydycheskykh vuzov[Problems of the general theory of the state and law: a textbook for law schools]. Moskva: Norma-YNFRA, 1999. 832 p.2. Hrytsenko I. S., Prylutskyi S. V. Sudova vlada i hromadianske suspilstvo: kontsept vzaiemodii.[Judiciary and civil society: the concept of interaction ] Visnyk kryminalnoho sudochynstva. 2015. № 1. P. 241–249. 3.Nalyvaiko L. R., Oliinyk V. M. Teoretyko-pravova kharakterystyka vzaiemodii orhaniv sudovoi vlady ta instytutiv hromadianskoho suspilstva.[Theoretical and legal characteristics of the interaction of the judiciary and civil society institutions] Dnipro: Dniprop. derzh. unt vnutr. sprav, 2019. 192 p. 4.Baronin D. B. Sud u systemi suspilnykh vidnosyn.[Court in the system of public relations] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo. 2014. Vyp. 28(3). P. 144–146. 5.Prylutskyi S. V. Hromadianske suspilstvo v mekhanizmi sudovoi vlady ta pravosuddia: teoretyko-pravovyi aspekt.[Civil society in the mechanism of judicial power and justice: theoretical and legal aspect] Kryminalne pravo ta kryminolohiia. 2010. № 1. P. 236–243. 6.Afanaseva O. V. “Otkrыtoe hosudarstvo” v poniatyinoi systeme obshchestvoznanyia.[“Open State” in the conceptual system of social science. Issues of state and municipal administration. ] Voprosы hosudarstvennoho y munytsypalnoho upravlenyia. 2014. № 1. P. 171–187. 7.Iaroshenko V. M. Transparentnist ta vidkrytist vlady yak mekhanizmy stanovlennia instytutu demokratychnoi hromadianskosti. [Transparency and openness of power as mechanisms of formation of the institution of democratic citizenship. ] Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Ser.: Politolohiia. 2012. T. 182, Vyp. 170. P. 85–91.8.Khotynska-Nor O. Z. Transparentnist sudovoi systemy ta advokatury yak chynnyk formuvannia hromadianskoi svidomosti suspilstva.[Transparency of the judicial system and advocacy as a factor in the formation of civic consciousness of society.] Visnyk kryminalnoho sudochynstva. 2016. № 2. P. 176– 182.9.Abrosymova E. B. Sudebnaia vlast v Rossyiskoi Federatsyy: systema y pryntsypы.[Judicial power in the Russian Federation: system and principles. ] Moskva: Ynstytut prava y publychnoi polytyky, 2002. 160 p.10.Ovsiannikova O. O. Transparentnist sudovoi vlady: poniattia ta zmist. [Transparency of the judiciary: concept and content.] Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2008. № 4 (55). P. 228 – 237.11.Halai A. O. Nederzhavni orhanizatsii yurydychnoho spriamuvannia yak uchasnyky publichnoho upravlinnia: monohrafiia[Nongovernmental organizations of legal orientation as participants in public administration: a monograph]. Kyiv: KNT, 2015. 408 p.12.Hrytsenko I. S., Prylutskyi S. V. Sudova vlada i hromadianske suspilstvo: kontsept vzaiemodii.[Judiciary and civil society: the concept of interaction.]Visnyk kryminalnoho sudochynstva. 2015. № 1. P. 241–249.

Harasymiv T. "Legal model of partnership of the judiciary and civil society institutions" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/legal-model-partnership-judiciary-and-civil