Victimological measures to prevent corruption crimes in Ukraine

2020;
: 247-252
Authors:
1
Corresponding Member of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

The article provides a comprehensive analysis of corruption crime, identifies features of its prevention. Corruption crime is considered as an object of criminological characteristics and its victimological features are analyzed. The peculiarities of the activity of specialized subjects of corruption crime prevention are determined. Scientific and theoretical conclusions and practical proposals aimed at improving the victimological prevention of corruption crime are substantiated.

1. Shevchenko O. V. Problemni aspekty borotby z koruptsiieiu v pravookhoronnykh orhanakh Ukrainy. [Problematic aspects of the fight against corruption in law enforcement agencies of Ukraine.]Visnyk Vyshchoi rady yustytsii. 2011. № 2 (6). P. 126–134. 2. Bahryi-Shakhmatov L. V. Sootnoshenye korruptsyy, rэketa y orhanyzovannoi prestupnosty. [The ratio of corruption, racketeering and organized crime.] Yurydychna osvita i pravova derzhava. 1997. P. 196–200. 3. Hadoiboev S. A. Poniattia i prychyny koruptsii sered osobovoho skladu orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy. [The concept and causes of corruption among the personnel of the internal affairs of Ukraine]Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. 2012. № 5. P. 36–40. 4. Mendeleev D. Koruptsyia dlia sluzhebnoho polzovanyia [Corruption for official use]. Zerkalo nedely. 2016. № 16 (262). P. 13. 5. Denysova A. V. Problemы korruptsyy v orhanakh sudebnoi vlasty Ukraynы. [Problems of corruption in the judiciary of Ukraine.] Эkonomyka. Fynansы. Pravo. 2006. № 5. P. 17–19. 6. Hrabovskyi B. Razlahat y podkupat. Korruptsyia po horyzontaly y vertykaly.[ Decompose and bribe. Corruption horizontally and vertically.] Chelovek y zakon. 2003. № 11. P. 18–20. 7. Koruptsiia v Ukraini.[ Corruption in Ukraine] Ekspres analiz za rezultatamy opytuvannia Ekonomichna pravda. 2019. URL: http://www.epravda.com.ua. 8. Kak Yndyia boretsia s korruptsyei.[ How India fights corruption] Arhumentы y Faktы v Ukrayne. 2016. № 43. URL: http://www.aif.ua/gazeta. 9. Dzhuzha A. O. Osnovni napriamy udoskonalennia viktymolohichnoho zapobihannia pravoporushenniam v Ukraini [The main directions of improvement of victimological prevention of offenses in Ukraine ]: monohrafiia. Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav, 2016. 304 p. 10. Dzhuzha O. M. Zapobihannia zlochynam: kryminoloho-viktymolohichna paradyhma [Prevention of crimes: criminological and victimological paradigm]: monohrafiia. Kyiv : NAVS, 2015. 332 p. 11. Ryvman D. V. Krymynalnaia vyktymolohyia [Criminal victimology]. SPb. : Pyter, 2002. 304 p. 12. Chastnaia krymynolohyia [Private criminology] / otv. red. D. A. Shestakov. SPb. : Yzd-vo R. Aslanova “Iuryd. tsentr Press”, 2007. 358 p. 13. Polubynskyi V. Y. Krymynalnaia vyktymolohyia y problemы predvarytelnoho sledstvyia[Criminal victimology and problems of preliminary investigation]. Volhohrad, 1980. P. 34–35. 14. Iany P. V borbe s korruptsyei эffektyvnы tolko repressyy [Only repression is effective in the fight against corruption]. Yustytsyia. 2001. № 7. P. 59. 15. Koruptsiina zlochynnist v Ukraini[Corruption crime in Ukraine:]: suchasnyi stan, determinanty ta zapobihannia : navch. posib. / za red. prof. O. M. Dzhuzhy ta dots. E. V. Rasiuka. Kyiv : Nats. akad. vnutr. sprav, 2018. 340 p.

Kovalenko V. "Victimological measures to prevent corruption crimes in Ukraine" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/victimological-measures-prevent-corruption