Volume 4, Number 1, 2017

In this issue

(13 articles)
1-9
B. Bandyrskii, L. Hoshko, I. Lazurchak, M. Melnyk
107-115
M. Vavrukh, S. Smerechynskyi, D. Dzikovskyi