Національна ідентичність архітектури українських церков у традиції та новаторстві їх вираження

SA.
2015;
: сс. 168 – 175
Authors: 
Гнідець Р. Б.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра реставрації архітектурної та мистецької спадщини

У дослідженні розглянуто чинники традиції та новаторства в архітектурі української церкви. Вони слугують підґрунтям для виявлення, усвідомлення та ідентифікації феномену національної ідентичності у формотворенні образу українського храму-церкви як взірця творчої думки і спадщини українців.

1. Greenfeld L. Nationalism: Five Roads of Moderniny / L. Greenfeld. – Cambridge MA: Harvard University Press, 1992. – P. 33–42. 2. Smith A. The Ethnic Origins of Nations / А. Smith. – Oxfordт : Basil Blackwell, 1986. – 314 p. 3. Сміт Е. Національна ідентичність / Е. Сміт. – К. : Основи, 1994. – 223 с. 4. Чепелик В. Український архітектурний модерн / упор. З. В. МоєсеєнкоЧепелик / В. Чепелик. – К. : КНУБА, 2000. – 196 с. 5. Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі міста : монографія / Б. С. Черкес. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – С. 9–32. 6. Черкес Б. Традиція та ідентичність в новій Українській архітектурі / Б. Черкес // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Архітектура. “Архітектура як відображення ідеології”. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2003. – № 486. – С. 71–91. 7. Черкес Б. С. Методологічні основи дослідження міської ідентичності та її об'єктів-символів / Б. С. Черкес, Я. М. Юрик // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Архітектура. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – № 757. – С. 3–6. 8. Гнідець Р. Б. Традиція у формах баневих завершень церков українського архітектурного модерну та їх вираження в сучасному храмобудуванні / Р. Б. Гнідець // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Архітектура. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2008. – № 632. – С. 7–14. 9. Гнідець Р. Традиція сакральної архітектури як чинник утвердження духовності та віри / Р. Гнідець // Вісник ЛДАУ. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. – Львів, 2004. – № 5. – С. 199–208. 10. Гнідець Р. Церковна архітектура України як середник формування духовно-сакрального простору / Р. Гнідець // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. – Львів : Логос. Львівський музей історії релігій, 2009. – Кн. 2. – С. 393– 404. 11. Гнідець Р. Зміст та форма як вираження суті сакрального простору в храмобудуванні України / Р. Гнідець // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Архітектура. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – № 656. – С. 18–23. 12. Таранущенко С. А. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918–1923: моногр. видання, статті, рецензії, додатки, ілюстрації, довід. Матеріали / упор. О. О. Савчук, С. І. Білоконь, М. М. Красиков. – Харків : Видавець О. О. Савчук, 2011. – 692 с., 702 іл. 13. 100 церков Нагівних. Частина перша. Церкви Василя Нагірного / автор. та упор. Х. Лев, В. Слободян, Н. Філевич. – Львів, 2013. – 132 с.,іл. 14. Драган М. Д. Українські деревляні церкви. Генеза і розвій: в двох частинах / Михайло Драган; передм. В. С. Александрович; упор. О. О. Савчук. – Харків : Видавець Савчук О. О., 2014.- 450 с., 273 іл. 15. Гнідець Р. Б. Дерев'яне храмобудування України: збереження традиції та сучасність / Р. Б. Гнідець // Будівництво України. Науково-виробничий журнал. – Київ : Укрархбудінформ, 2008. – № 8.– С. 26–32. 16. Тарас Я. Сакральна дерев'яна архітектура українців Карпат: культурно-традиційні аспекти / Я. Тарас. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2007. – 640 с. 17. Тарас Я. Сакральна дерев'яна архітектура України (Х-ХХІ) ст. / Тарас Я. // Народознавчі зошити, 2015. – Зошит 1. – С. 16–44. 18. Гнідець Р.. Традиція і сучасність в церковній архітектурі Львова / Р. Гнідець // Записки НТШ. Праці Комісії архітектури і містобудування.- Львів: Видавничий комплекс НТШ, 2008.– Том ССLV. – c.299- 313. 19. Гнідець Р. Б. Архітектура церкви: модерність традиції чи “авангард” / Р. Б. Гнідець // Журнал Є. Архітектура, будівництво, інтер'єр, мистецтво. – Львів : Артсервіс, 2007. – № 3. – С. 2–5. 20. Гординський С. Сакральне мистецтво української діаспори / С. Гординський // Українське сакральне мистецтво: традиції, сучасність, перспективи. – Львів : Свідчадо, 1994. – С. 46–60. 21. А+С / Art+Construction | Архітектура+структура. Сакральна архітектура. – К. : Вид. дім А+С, 2009.- № 2-3.- 250 с. 22. Florenski P. Ikonostas I inne szkice / P. Florenski. – Warszawa, 1986. – S. 26 –48. 23 Гнідець Р. Архітектура українських церков. Конструкція і форма : навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів, 2009. – 144 с.