Зменшення енергозатрат процесу виробництва твердого біопалива та підвищення якісних показників продукції

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Authors: 
Д. П. Кіндзера, М. П. Пелех, Р. Р. Госовський, А. Р. Кіндзера

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної інженерії

Розглянуто методи зменшення енергетичних затрат у технологічних лініях вироб-
ництва твердого біопалива, зокрема, на стадіях підготування грубостеблової біомаси до
брикетування. Для зменшення енергозатрат процесу сушіння запропоновано зневод-
нювати біомасу фільтраційним методом. Узагальнюючи результати кінетики, гідроди-
наміки процесу сушіння та розрахунку корисної різниці між затраченою енергією на
сушіння сировини та її нижчою теплотворною здатністю, визначено оптимальні
параметри фільтраційного сушіння такого виду рослинної сировини для виробництва
паливних брикетів. Тhe article deals with the methods of reducing energy costs in the process production
lines of solid biofuels, particularly, in the preparation stages of biomass. To reduce the energy
consumption of the drying process, filtration method of biomass dewatering was proposed. On
the basis of summarizing the results of kinetics, hydrodynamics of drying process and
calculation of the difference between the useful energy spent for drying raw materials and
lower calorific value, optimum filtration drying parameters of this type of plant material for
the production of fuel pellets was content.

1. Renewables 2011 Global Status Report [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:
http://www.ren21.net/Portals/97/documents/GSR/REN- 21_GSR2011.pdf. 2. Поліщук О. В. Розвиток
альтернативної енергетики в Україні: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. По-
ліщук // Сайт журналу «Енергоринок». – Режим доступу до ресурсу: http://www.er.energy.
gov.ua/doc.php?f=2582. 3. Гелетуха Г. Г. Перспективы производства тепловой энергии из биомассы
в Украине / Гелетуха Г. Г., Железная Т. А. Олейник Е. Н. // Альтернативная энергетика. – 2003.
№ 5. – С. 48–53. 4. Снєжкін Ю. Ф. Енергетичний аналіз технологій виробництва твердого
біопалива / Ю. Ф. Снєжкін, Д. М. Корінчук, М. М. Безгін, І. В. Степчук / Міжнародна наукова
конференція «Удосконалення процесів обладнання харчових та хімічних виробництв» (8–12 вересня
2014 року): Одеса: ОНАХТ, 2014. 5. Голубев В. А. Обоснование и совершенствование способов энерге-
тического использования растительных отходов: дисс. … канд. техн. наук. – Барнаул, 2014. – 160 с.
6. Міністерство аграрної політики України: рекомендації щодо технологій збирання та
використання пожнивних решток [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minagro.com.ua.
7. Інтернет-ресурси: http://press-briket.blogspot.com, http://brikk.info, http://bioresurs.com, bricket.
com.ua. 8. Кіндзера Д. П. Визначення оптимальних параметрів сушіння подрібнених стебел со-
няшника для виробництва паливних брикетів / Кіндзера Д. П., Атаманюк В. М., Госовський Р. Р. //
Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2015. – Вип. 47, Т. 2. – С. 194 – 198. 9. Снежкин Ю. Ф.
Интенсификация сушки фрезерного торфа в торфобрикетном производстве / Ю. Ф. Снєжкін,
Д. М. Корінчук, А. А. Хавин // Промышленная теплотехника. – 2003.– Т. 25, № 4.– С. 196–198.
10. Снєжкін Ю.Ф. Розробка енергоефективного палива на торф’яній основі / Ю. Ф. Снєжкін,
Д. М. Корінчук, Л. Й. Воробйов, О. О. Харін // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28, № 2. –
С. 41–45. 11. Снєжкін Ю. Ф. Аналіз енерговитрат стадії термовологісної обробки біомаси в
технологіях виробництва твердого біопалива / Ю. Ф. Снєжкін, Д. М. Корінчук, М. М. Безгін, І. В.
Степчук // Одес. нац. акад. харч. технологій. – О., 2015. – Вип. 47, Т. 2. – С. 198–203.
12. Трошин А. Г. Развитие процессов и оборудования для производства топливных брикетов из
биомассы / А. Г. Трошин, В. Ф. Моисеев, И. А. Тельнов, С. И. Завинский // Восточно-Европейский
журнал передовых технологий. – 2010. – № 3/8 (45). – С. 36–41. 13. Федоренко И. Я. Оптимизация
процесса прессования кормов в гранулы и брикеты по критерию энергетических затрат /
И. Я. Федоренко, В. В. Садов // Технологии и средства механизации сельского хазяйства. Вестник
АГАУ. – 2014. – № 2 (112). – С. 114–119. 14. Бунецький В. О. Аналіз технологічних процесів отри-
мання твердого палива у вигляді пеллет або брикетів // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. –
2011. – Вип. 10. – С. 328–340. 15. Атаманюк В. М. Наукові основи фільтраційного сушіння
дисперсних матеріалів [Текст]: монографія / В. М. Атаманюк, Я. М. Гумницький. – Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 276 с.