Вибір способу представлення знань у інформаційній системі дистанційного бібліотечного обслуговування осіб із особливими потребами

2017;
: pp. 257-262
Accepted: March 28, 2017
1
Carpathian University named after Augustine Voloshin, Department of Information Technology and Analytics
2
Lviv Politechnik National University, Department of Information Systems and Networks
3
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

The methods of knowledge representation are analysed. It offers to use the method of analysis of hierarchies for electing the method of knowledge representation in the information system of users service with of the special needs, basd on scales of objects, got by the method of expert evaluation. With results calculations it is determined are ontological approach as most comfortable method of knowledge representation, that is flexible and easily adapts to the changes that certainly appear in the process of information of the supports users category.

1. Leach A. Looking ahead: Papers and publications 1977–1986 / Leach A. // IFLA. Sect. of Libr. for the Blind, 26–29 Aug. 1987, Stockport.– Stockport, 1987. – P. 36.

2. Schauder D. E. Libraries for the blind an international study / Schauder D. E., Cram M. D. – Amsterdam: Peter Peregrinus Ltd., 1977. – P. 152.

3. Kavanagh R. Preparing for the millenium: linkinglibraries for the print–disabled / Kavanagh R., Moodie M. // 64th IFLA Gen. conf., division of libr. Serving gen. public, open forum, Aug. 17, 1998, Amsterdam. – Booklet 3. –Amsterdam, 1998. – P. 68–73.

4. Макеева А. Д. Библиотечно–библиографическое обслуживание инвалидов по зрению / А. Д. Макеева // Сов. библиотековедение. –1989. – № 1. – С. 71–76.

5. Moodie M. Access to On–line Catalogs: The Experience at Sel. Amer. Libr. / Moodie M. // IFLA. Sect. of Libr. for the Blind Expert meet, 26–29 Aug. 1997, Denmark. – Denmark, 1997. – P. 5.

6. Owen V. The Virtual Library: Strategies, Policy and Copyright / Owen V. // IFLA. Sect. of Libr. for the Blind Expert Meet /, 26–29 Aug. 1997, Denmark. –Denmark, 1997. – P.17.

7. Литвин А. В. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.) Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / А. В. Литвин; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – К., 2006. – 18 с.

8. Литвин А. В. Соціальна роль спеціальних бібліотек для сліпих у підтримці та оновленні освіти / А. В. Литвин // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. Вип. 12. – К., 2004. – С. 255–262.

9. Кунанець Н. Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність [Текст]: монографія / Н. Е. Кунанець; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л.: Галицька видавнича спілка, 2013. – 439 с.

10. Гожий О. П. Метод представлення та обробки знань у динамічних експертних системах // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. – 2004. – Т. 35, вип. 22. – С. 111.

11. Приобретение знаний: пер. с япон. / под ред. С. Осуги, Ю. Саэки. – М.: Мир, 1990. – 304 с.

12. Искусственный интеллект: В 3-х кн. Кн. 2: Модели и методы / под ред. Д. А. Поспелова. – М.: Радио и связь, 1990. – 304 с.

13. Жигаревич О. К. Метод побудови семантичної моделі представлення знань / О. К. Жигаревич //Комп`ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: наук. журн. / Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – № 15. – С. 14–20.

14. Minsky Marvin A Framework for Representing Knowledge /Minsky Marvin // The Psychology of Computer Vision / Patrick Henry Winston (ed.). – New York: McGraw-Hill, 1975.

15. Коваленко А. Д. Використання агентних технологій для представлення знань в інелектуальних системах / А. Д. Коваленко // Наукові праці. Комп’ютерні технології: науково-методичний журнал. –Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – Т. 57, № 44. – С. 126–135.

16. Гадецька З. М. Побудова інструментальних програмних систем авто матизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі агентних технологій: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 01.05.03 “ Мат. та програм. забезп. обчисл. машин і систем “ / Гадецька Зоя Митрофанівна; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова, [Східноєвроп. ун-т економіки і менедж.]. – К., 2008. – 18 с.

17. Частиков А. П. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS / А. П. Частиков, Т. А. Гаврилова, Д. Л. Белов. – СПб.: БХВ–Петербург, 2003. – 608 с.

18. Інтелектуальні системи, базовані на онтологіях: монографія / Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник. – Л.: Видавничий дім “Цивілізація”, 2009. – 414 с.

19. Застосування інформаційних технологій для координації наукових досліджень. / Р. Р. Даревич, Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Л. С. Мельничок. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – 240 с.

20. Литвин В. В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень: монографія /В. В. Литвин. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 240 с.

21. Кут В. І. Концептуальні засади формування дистанційного навчально-консультаційного центру для осіб з особливими потребами /В. І. Кут // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2011. – № 715: Інформаційні системи та мережі. – С. 167–173.

22. Пасічник В. В. Інформаційні технології та системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами / В. В. Пасічник, В. І. Кут // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2012. – №1(65). – С.127 – 137.

23. Кут В. І. Математичне та програмно-алгоритмічне моделювання системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами /В. І. Кут, Ю. В. Нікольський, В. В. Пасічник // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2011. –№ 710: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 113–122.