The dependence of exergy losses in elements of air split-conditioners refrigerating machines from adiabatic and electromechanical output-input ratio for compressor

Authors: 
Labay V.Y., Getsko V.V., Omelchuk O.V.

The elaborating method of the exergetic analysis of air split-conditioners one-step Freon refrigeration machines was used in this article. The dependence of exergy losses for compressor, condenser, throttle and evaporator of air split-conditioner of firm “Sanyo” with cooling capacity 2020 W from adiabatic and electromechanical output-input ratio for compressor was defined.

1. Sokolov E.Ja. Эnerghetycheskye osnovы transformacyy tepla y processov okhlazhdenyja: ucheb. posobye dlja vuzov.- 2-e yzd., pererab. / E.Ja. Cokolov, V.M. Brodjanskyj. – M.: Эnerghoyzdat, 1981. – 320 s.
2. Sharghut Ja. Эkserghyja / Ja. Sharghut, R. Petela. – M.: Эnerghyja, 1968. – 280 s.
3. Эkserghetycheskye raschetы tekhnycheskykh system: sprav. posobye / [V.M. Brodjanskyj, Gh.P. Verkhyvker, Ja.Ja. Karchev y dr.]; pod red. A.A. Dolynskogho, V.M. Brodjanskogho; Yn-t tekhnycheskoj teplofyzyky AN USSR. – Kyev: Nauk. dumka, 1991. – 360 s.
4. Labaj V.J. Ekserghetychnyj analiz miscevykh avtonomnykh kondycioneriv / V.J. Labaj, O.V. Omeljchuk // Naukovyj visnyk: zb. nauk.-tekhn. pracj. – Ljviv: NLTU Ukrajiny, 2005. – Vyp. 15.3. – S. 262–266.
5. Labaj V.J. Termodynamichni osnovy znakhodzhennja ekserghetychnogho KKD kholodyljnykh mashyn split-ondycioneriv / V.J. Labaj, J.S. Mysak // Naukovo-tekhnichnyj zhurnal «Kholodyljna tekhnika i tekhnologhija». – Odesa: ODAKh, 2010. –
№ 5 (127). – S. 15–19.

Labay V. Y. The dependence of exergy losses in elements of air split-conditioners refrigerating machines from adiabatic and electromechanical output-input ratio for compressor / V. Y. Labay, V. V. Getsko, O. V. Omelchuk // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 105-110.