Volume 781, 2014

In this issue

(41 articles)
Bula S.S., Boiko R.O., Lysyuk S.А., Kurtyak Y., Fall Y.
Kędziora K., Piasek J., Szerement J., Ambrożewicz-Nita A.
Krivenko P.V., Runova R.F., Rudenko I.I.
Kropyvnytska T.P., Sanytsky M.A., Kotiv R.M., Gogol M.M.
Маrushchak U.D., Rusyn B.G., Маzurak Т.А.
Matsuska O.V., Humnytskyy Y.M., Suhorska O.P.
Mazurak А.V., Kovalyk І.V., Mehaylechko V.О., Sadovyi М.V., Ambroziak P.
Mazurak O., Mazurak A., Marushchak U.D., Pozniak O.R.
Petrushka I.M., Pashuk A.V., Tarasovych O.D.
Poznyak O.R., Kirakevych I.I., Stechyshyn M.S.
Sanytsky М.A., Kropyvnytska Т., Rusyn B., Geviuk І.
Szerement J., Ambrożewicz-Nita A., Kędziora K., Piasek J.
Tershak B.А., Stavichny J.M., Plytus М.М., Prytula L.J., Kovalchuk М.B.
Voznyak O., Shapoval S., Pona O., Vengryn I.
Zhelyh V.М., Kozak Сh.R., Furdas Yu.V., Spodiniuk N.A., Dzeryn O.I.