CYLINDRIC NOZZLES WITH LATERAL INLETS INSTALLED IN DISTRIBUTIVE PIPELINE. INVESTIGATIONAL BENCH FOR INVESTIGATION OF OPERATION OF NOZZLES

2019;
: 187-192
1
“Instal Plaza” private enterprise,
2
Lviv Polytechnic National University, Department of Hydraulic and Sanitary Engineering
3
Lviv Polytechnic National University, Department of Heat and Gas Supply and Ventilation

Branches of application of pressure distributive pipelines are presented. Critical analysis of known methods of reduction of non-uniformity of dispensation of fluid from pressure pipelines along the path has been analyzed. It has been shown that mobile regulation of fluid dispensation from pressure pipelines can be achieved by means of installation of cylindrical nozzles with lateral and orthogonal to the longitudinal axis inflow of a stream-line into the nozzle, provided the nozzles can be rotated about their longitudinal axes in the course of operation. The suggested technique of regulation of fluid dispensation from pressure pipelines is obtained due to solution of the differential equation of variable flow rate fluid flow. An investigational bench for experimental determination of values of coefficient of flow rate of cylinder-shaped nozzles with lateral inflow of stream-line, which are installed in a pressure distributive pipeline with the possibility of rotation about longitudinal axes of the nozzles, has been manufactured. The coefficient of flow rate of these nozzles depends on the angle β between the direction of water stream flow in the distributing pipeline and the direction of the outflowing jet. The angle β can be changed by means of rotating the nozzle about its longitudinal axis.

1. Yakhno O. M., Cherniuk V. V., Hnativ R. M. (2016) Napirni potoky zi zminnymy kharakterystykamy. Monohrafiia. Lviv. NU Lvivska politekhnika, p. 408.

2. Cherniuk V. V., Orel V. I. (2006) Vplyv dodatkiv poliakrylamidu na nerivnomirnist dyskretnoi shliakhovoi rozdachi vody z napirnoho truboprovodu. Promyslova hidravlika i pnevmatyka. Vinnytskyi derzhavnyi ahrarnyi universytet, m. Vinnytsia. No. 4(14), pp. 37–40.

3. Eriemkin A. Y. (2006) Lokalnoe kondytsionirovanie vytesniaiushcheho typa tekstylnykh predpriiatii. Monohrafiia. Saratov. Saratovskii hosudarstvennyi tekhnicheskyi universytet, 390 p.

4. Jafar M. Hassan, Thamer A. Mohamed, Wahid S. Mohammed, Wissam H. Alawee. (2014) Modeling the Uniformity of Manifold with Various Configurations. J. of Fluids, Vol. 2014. Article ID 325259, 8 p. http://dx. doi. org/10.1155/2014/325259.

5. Sangkyoo Lee., Namsoo Moon, Jeekeum Lee. (2012) A study on the exit flow characteristics by the orifice configuration of multi-perforated tube. J. Mechanical Science and Technology, 26 (9), pp. 2751–2758.

6. Salihu Sintalma Abubakar. (1977) Factors Affecting Orifice Discharge in a Multi-outlet irrigation pipe. A Master’s Thesis. Manhattan, Kansas, p. 1–84.

7. Zemlianaia N. V., Huliakin A. V. (2018) Parametryzatsiia protsessa raspredeleniia vody v perforyrovannykh truboprovodakh. Vestnik inzhenernoi shkoly Dalnevostochnoho federalnoho universyteta. No. 2(35), pp. 77–85 (www. dvfu. ru/en/vestnikis).

8. Cherniuk V. V., Ivaniv V. V. (Ukraina) (2017) Patent na vynakhid No. 115840. MPK G05D 7/00, F17D 1/02, F17D 1/08. Sposib rehuliuvannia shliakhovoi vytraty ridyny v truboprovodakh z nasadkamy. Natsionalnyi universytet “Lvivska politekhnika”. No. a 2016 11498. Zaiavleno 14.11.2016. Opublikovano 26.12.2017, Biuleten No. 24. Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti, 5 p.

9. Cherniuk V. V. (2008) Metod rozrakhunku napirnykh rozpodilchykh truboprovodiv. Prykladna hidromekhanika. Instytut hidromekhaniky Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. T. 10(82), No. 3. pp. 65–76.