Features of using e-learning technologies in training teachers of computer science

Authors:
1
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

The article is discusses the operational experience of teachers Mykolayiv Regional Inservice Teacher Training Institute, to introduce blended improvement of professional skill’s form computer science teachers using the ability of distance learning platform’s Moodle, services Web 2.0, as new forms of life-long learning computer science teachers, determine the factors that prevent from professional development of teachers, and features the use of distance learning technologies in system improvement of professional skill.

1. Маслов В. Енциклопедія освіти [голов. ред. В. Г. Кремень]. – К.: Юрінком Інтер, 2008.

2. Ляхоцька Л. Дистанційне навчання як педагогічна технологія неперервної освіти / Л. Ляхоцька // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Полтава: Вид-во Полтавського педагогічного університету, 2014.

3. Колос К. Р. Система MOODLE як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти: дис. … кан. пед. наук: 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» / Колос К. Р. – Житомир: Держ. ун-т імені Івана Франка. .

4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н. П. Наволокова. – Х.: Вид.група «Основа», 2011.

5. Олійник В В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: монографія. – К.: Міленіум, 2003.

6. Положення про дистанційне навчання: Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13

7. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. – К.: Атіка, 2009.