Проблеми термінології у наукових працях Олекси Горбача

2006;
: сс. 38 - 39
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет "Львівська політехніка"

У статті зроблено огляд наукового видання про термінологічні праці видатного українського вченого-лінгвіста Олекси Горбача із термінографічної серії, яка започаткована у 2000 р. у Національному університеті «Львівська політехніка» та Технічному комітеті стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України.

The paper is a review of scientific publication on terminology works by Oleksa Horbach, an outstanding language scholar of the terminology series begun in 2000 by Lviv Polytechnic National University and Technical Committee of Standartization of Scientific and Technical Terminology of Derzhspozhyvstandart and Ministry of Education and Science of Ukraine.

Дужа-Задорожна М. Проблеми термінології у наукових працях Олекси Горбача / Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 38–39.