Ukrainian Journal of Information Technology

Видання "Український журнал інформаційних технологій" (далі Журнал) засновано у 2018 р. за рішенням вченої ради Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій від 23 квітня 2018 р. Журнал є правонаступником збірника наукових праць "Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології", який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Журнал призначений для фахівців – програмістів, системних адміністраторів і аналітиків, тестувальників програмного забезпечення, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, які займаються вирішенням проблемам у галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій, а також дослідженнями в суміжних областях знань.

Журнал містить такі напрями наукових досліджень:

●      архітектура та компоненти комп'ютерних системи;

●      моделювання інформаційних процесів і комп'ютерних системи;

●      методи і алгоритми сучасних інформаційних технологій;

●      інженерія програмного забезпечення.

Видання "Український журнал інформаційних технологій" публікує статті українською та англійською мовами вітчизняних і зарубіжних вчених, тематика яких стосується зазначених наукових напрямів, а також інших проблем комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Журнал є безгонорарним виданням.

У Журналі можна опублікувати оригінальні й фундаментальні наукові праці в усіх областях знань, що стосуються передових досліджень і оглядів інформаційних технологій, їх комерційних і дослідницьких внесків у: автоматизовані системи оброблення інформації та управління; математичне та програмне забезпечення інформаційних систем; моделі та методи оцінювання якості і підвищення надійності програмно-апаратних засобів; інженерію програмного забезпечення; штучний інтелект; криптографічний захист інформації тощо.

Також у Журналі можна друкувати статті, підготовлені за матеріалами доповідей на щорічних Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях і симпозіумах, таких як:

●      "Науково-практична конференція "Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі" (листопад, м. Львів, Україна);

●      "International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering" (February, Lviv–Slavske, Ukraine);

●      "International Conference Perspective technologies and methods in MEMS design" (April, Polyana (Zakarpattya), Ukraine);

●      "International Scientific and Technical Conference "Computer Science and Information Technologies" (September, Lviv, Ukraine);

●      "IEEE International Symposium on Wireless Systems within the IEEE International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems" (September, Lviv, Ukraine),

●      "Міжнародна конференція з автоматичного управління" (вересень, м. Львів, Україна);

а також на щорічних наукових сесіях Наукового товариства ім. Шевченка у Львові та на інших наукових заходах, що проходять на території України за участю Національного університету "Львівська політехніка".

Мета видання – розширення обсягу публікацій та обговорення наукових ідей з розвитку комп'ютерних наук, інформаційних технологій та суміжних областей знань, а також залучення до цього процесу найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової та професійної спільноти.

Завдання видання:

●      опублікування наукових результатів із удосконалення, розширення та прогресу комп'ютерних наук, інформаційних технологій та суміжних областей знань із впровадження інновацій у виробництво та навчальний процес;

●      розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями, налагодження комунікації між різними групами науковців, у яких на зміну конкуренції (а то й протистояння) приходять конструктивний діалог і порозуміння;

●      підвищення культури рецензування та анотування статей, які потрібно опублікувати, що значно покращить їх якість за допомогою оцінювання поданого матеріалу висококваліфікованими експертами;

●      дотримання редакційної етики, що містить правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, облік можливих конфліктів інтересів та ін.

 

 

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 1290 від 28 червня 2018 р.

 

Періодичність видання – 4 номери на рік. Терміни прийому статей – до кінця першого місяця (січня, квітня, липня, жовтня) кожного кварталу.

 

Вільний доступ до макету статей.

 

Журнал на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка"

 

Журнал на сайті видавництва Львівської політехніки