Volume 5, Number 1, 2019

In this issue

(10 articles)
Yuriy Molkov, Yaroslav Ivanyts’kyi, Taras Lenkovs’kyi, Andriy Trostianchyn, Volodymyr Kulyk , Roman Shyshkovskyy
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2019.01.039
39-44