Інструкція для авторів

Редколегія приймає до друку в журналі неопубліковані раніше статті, що містять результати фундаментальних теоретичних та прикладних досліджень в наступних областях:

 • Електротехніка та електроенергетика.
 • Радіотехніка.
 • Електроніка.
 • Телекомунікації.
 • Комп’ютерні науки
 • Електричні вимірювання

Автор несе повну відповідальність за зміст опублікованих матеріалів.

Для авторів з України наявність акту експертизи і варіанту рукопису статті українською мовою (2 екз.) обов‘язкові.

Після рецензування статті автору надсилається копія рецензії із зауваженнями. Всі виправлення необхідно повернути в редакцію не пізніше 15 днів після отримання рецензії. В іншому випадку редакційний комітет може відхилити статтю або перенести термін її опублікування.

Оскільки у 2013 році журнал включено до переліку фахових видань України, стаття має бути структурованою згідно з вимогами постанови Президії ВАК України від 15.01.03 №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України». З метою забезпечення високого наукового рівня публікацій та подальшого входження журналу до наукометричної бази даних Scopus подані наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень та публікації, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтування отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспектива подальших досліджень у даному напрямку.

Матеріал статей повинен відповідати профілю журналу і бути написаний англійською мовою.

Ілюстративний матеріал в тексті статті може бути як чорно-білий, так і кольоровий.

Прикінцева анотація до статей подається українською мовою. Якщо автор публікації не володіє українською мовою, то анотація буде перекладена редколегією журналу з англійської на українську.

Просимо авторів звернути увагу на оформлення посилань на україно- чи російськомовні джерела. Дані подають у такій послідовності: автори (транслітерація), переклад назви статті англійською мовою, назва джерела (транслітерація), вихідні дані, у дужках – зазначення мови, якою написана стаття. Правила траслітерації повинні відповідати наведеним у Постанові Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р., №55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF/conv?test=XX7MfyrCSgk...).

Також у статті необхідно навести короткі дані про отриману освіту, область наукових інтересів та надати якісні кольорові фотографії авторів.

У випадку невідповідності оформлення статей до поданих вимог вона буде повернена авторам на доопрацювання без рецензування та редагування.