Науковий журнал «Геодинаміка»

Журнал «Геодинаміка» засновано у 1995 р. за рішенням міжнародної наукової конференції «Геодинаміка гірських систем Європи», яка проходила у 1994 р. у м. Яремча Івано-Франківської обл. Журнал виходить друком двічі на рік, містить 3 розділи — «Геодезія», «Геологія», «Геофізика» і публікує українською та англійською мовами статті українських та зарубіжних вчених з зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань.

У журналі регулярно друкуються статті, підготовані за матеріалами доповідей на щорічних міжнародних та українських наукових симпозіумах і конференціях, зокрема, таких, як «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища — GPS i GIS-технології», «Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища», щорічних наукових сесіях Наукового товариства ім. Шевченка у Львові та інших. Видання першого номеру у 1998 р поставило журнал на міжнародний рівень, так як в ньому опубліковані не тільки роботи науковців України, але й праці авторів з країн східної Європи. Так в журналі опубліковані праці: академіка Л. Барана (Польща); видатного вченого з геодезії та геодинаміки Чехії — П. Вискочила; директора інституту вищої геодезії та геодезичної астрономії Польщі -проф. Я. Следзінського; проф.С.Ощака та інших.

Науковий журнал «Геодинаміка»  для спеціалістів — геодезистів, геологів та геофізиків, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які займаються проблемами геодинаміки та дослідженнями в суміжних областях наук.

Мета видання – висвітлення актуальних проблем досліджень різномасштабних природних і техногенних геодинамічних процесів та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних геодезичних, геологічних, геофізичних, геоморфологічних та комплексних досліджень, нових наукових підходів та розробок у напрямках створення та вдосконалення технологій геодинамічного моніторингу, аналізу геоекологічних загроз та ризиків і їх нейтралізації.

Завдання:

1. Публікація матеріалів фундаментальних та прикладних геодезичних, геологічних, геофізичних, геоморфологічних та комплексних наукових досліджень різномасштабних природних і техногенних геодинамічних процесів, з геоекологічної проблематики та з суміжних і дотичних проблем.

2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, методів і результатів геодинамічних досліджень, у тому числі комплексних і на стику наук.

3. Розширення наукового кругозору дослідників із профільних та суміжних галузей знань. Інформування широких кіл науковців та практиків про проблематику та передовий досвід різномасштабних геодинамічних та геоекологічних досліджень.

4. Розміщення на сторінках журналу інформації про спеціалізовані науково-технічні конференції, про нові навчальні посібники і монографії з геодинамічної та суміжно-дотичної проблематики, про діяльність у цих напрямках різних науково-дослідних організацій та установ і професійних громадських об’єднань.

5. Забезпечення інформаційної підтримки інноваційної діяльності в галузі геодинамічних досліджень та моніторингу.

6. Сприяння в налагодженні творчих зв'язків між різними науковими і виробничими колективами, залучення вчених і фахівців різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем геодинамічних досліджень.

7. Залучення рекламодавців із числа зацікавлених підприємств та організацій з України та зарубіжжя.

Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 1290 від 28 лютого 1995 р.

Періодичність видання - 2 номери на рік (випуск 1-го номеру - кінець червня, випуск 2-го номеру - кінець грудня)

Вільний доступ до тексту статей

Науковий журнал “Геодинаміка” внесено в Перелік фахових видань України (категорія "А")

Науковий журнал “Геодинаміка” фінансується Національним університетом "Львівська політехніка"

Журнал на сайті електронного наукового архіву Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»

Журнал на сайті видавництва «Львівської політехніки»

Журнал з 2014 року індексується в міжнародній наукометричній базі INDEX COPERNICUS

Журнал „Геодинаміка" входить до електронного міжнародного каталогу періодичних видань Ulrich's Web Global Serials Directory.

Журнал прийнятий до Індексу цитування пошукових джерел (ESCI) - новий індекс у Web of Science™ Core Collection