експериментальні дані

ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ДАНИХ ЗОНДУВАННЯ СТАНОВЛЕННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ, ОТРИМАНИХ НА ДАМБІ ХВОСТОСХОВИЩА У СТЕБНИКУ

Елек­тро­маг­ніт­ні (ЕМ) ме­то­ди ге­офі­зи­ки да­ють змо­гу ві­доб­ра­зи­ти роз­по­діл елек­троп­ро­від­нос­ті під­по­вер­хне­во­го се­ре­до­ви­ща шля­хом ана­лі­зу да­них, от­ри­ма­них на по­вер­хні Зем­лі.