ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ДАНИХ ЗОНДУВАННЯ СТАНОВЛЕННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ, ОТРИМАНИХ НА ДАМБІ ХВОСТОСХОВИЩА У СТЕБНИКУ

https://doi.org/10.23939/ujit2019.01.067
Надіслано: Вересень 08, 2019
Прийнято: Листопад 20, 2019
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів; Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
5
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
6
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
7
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів
8
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України, відділ геоелектромагнітних методів

Елек­тро­маг­ніт­ні (ЕМ) ме­то­ди ге­офі­зи­ки да­ють змо­гу ві­доб­ра­зи­ти роз­по­діл елек­троп­ро­від­нос­ті під­по­вер­хне­во­го се­ре­до­ви­ща шля­хом ана­лі­зу да­них, от­ри­ма­них на по­вер­хні Зем­лі. Ме­тод зон­ду­ван­ня ста­нов­лен­ням по­ля у ближ­ній зо­ні (ЗСБ) є ЕМ ме­то­дом ге­офі­зи­ки з ке­ро­ва­ним дже­ре­лом, який дає змо­гу вив­ча­ти роз­по­діл елек­троп­ро­від­нос­ті під­по­вер­хне­вих ша­рів зем­лі, ана­лі­зу­ючи нес­та­ці­онар­ний пе­ре­хід­ний про­цес за­га­сан­ня ЕМ по­ля у про­від­но­му се­ре­до­ви­щі піс­ля його збу­джен­ня сту­пін­час­тим стру­мом, що опи­сується фун­кцією Хе­ві­сайда. Вик­ла­де­но ма­те­ма­тич­ні та ал­го­рит­міч­ні за­со­би для експрес-ана­лі­зу ек­спе­ри­мен­таль­них да­них зон­ду­ван­ня ста­нов­лен­ням елек­тро­маг­ніт­но­го (EM) по­ля y ближ­ній зо­ні (ЗСБ), прак­тич­не зас­то­су­ван­ня яких під час польо­вих дос­лі­джень іно­ді має важ­ли­ве зна­чен­ня, ос­кіль­ки дає змо­гу прийма­ти опе­ра­тив­ні рі­шен­ня що­до оп­ти­мі­за­ції ви­ко­нан­ня ек­спе­ри­мен­таль­них польо­вих ро­біт та швид­ко оці­ню­ва­ти стан дос­лі­джу­ва­но­го об'єкта. Зап­ро­по­но­ва­ний ал­го­ритм експрес-ана­лі­зу роз­роб­ле­но на під­ста­ві тран­сфор­ма­ції ек­спе­ри­мен­таль­ної кри­вої ме­то­ду ЗСБ, ві­до­мої ще як S-ін­вер­сія, кот­ра вод­но­час ба­зується на ап­рок­си­ма­ції про­від­но­го пів­прос­то­ру тон­кою плів­кою, що за­ну­рюється у пів­прос­тір з пли­ном пе­ре­хід­но­го про­це­су в ЕМ по­лі. Для змен­шен­ня впли­ву за­вад на да­ні ви­мі­рів в ал­го­рит­мі про­ве­де­но ап­рок­си­ма­цію ек­спе­ри­мен­таль­ної кри­вої зон­ду­ван­ня, що роз­роб­ле­на з вра­ху­ван­ням та­ких ре­чей: розв'яз­ків рів­нянь по­ши­рен­ня ЕМ по­ля у про­від­но­му се­ре­до­ви­щі; фун­кції ку­біч­но­го сплайну; еле­мен­тів ма­те­ма­тич­но­го ана­лі­зу не­пе­рер­вних фун­кцій. За да­ни­ми про­філь­них спос­те­ре­жень з ви­ко­рис­тан­ням роз­роб­ле­них за­со­бів експрес-ана­лі­зу бу­ло от­ри­ма­но од­но­ви­мір­ні мо­де­лі пи­то­мо­го елек­трич­но­го опо­ру та на їх­ній ос­но­ві по­бу­до­ва­но псев­дод­во­ви­мір­ну мо­дель геоелек­трич­но­го роз­рі­зу дам­би хвос­тос­хо­ви­ща, що роз­та­шо­ва­на поб­ли­зу Стеб­ни­ка. Ана­ліз от­ри­ма­них мо­де­лей дав змо­гу ви­яви­ти дві ді­лян­ки, де ба­жа­но про­вес­ти до­дат­ко­ві дос­лі­джен­ня для уточ­нен­ня ге­оло­гіч­ної си­ту­ації. Зви­чайно, ал­го­рит­ми ін­вер­сії ек­спе­ри­мен­таль­них да­них як з ма­те­ма­тич­но­го, так і з пог­ля­ду ре­алі­за­ції ал­го­рит­му, є на­ба­га­то склад­ні­ши­ми. Про­те як­що ре­алі­зу­ва­ти швид­кий і ефек­тив­ний ал­го­ритм од­но­ви­мір­ної ін­вер­сії да­них ЗСБ, за­мість заз­на­че­ної ви­ще тран­сфор­ма­ції, то мож­на бу­де знач­но під­ви­щи­ти дос­то­вір­ність ре­зуль­та­ту.

 1. Ge, J., Eve­rett, M. E., & We­iss, C. J. (2012). Frac­ti­onal dif­fu­si­on analysis of the electro­mag­ne­tic fi­eld in frac­tu­red me­dia. Part I: 2D appro­ach, Ge­ophysics, 77, WB213–WB218, https://doi.org/10.1190/GEO2012-0072.1.
 2. Ge, J., Eve­rett, M. E., & We­iss, C. J. (2015). Frac­ti­onal dif­fu­si­on analysis of the electro­mag­ne­tic fi­eld in frac­tu­red me­dia. Part 2: 3D appro­ach, Ge­ophysics, 80, E175–E185, https://doi.org/10.1190/GEO2014-0333.1.
 3. Grytsiuk, Yu. I., & Leshkevych, I. F. (2017). The Problems of Definition and Analysis of Software Requirements. Scientific Bulletin of UNFU, 27(4), 148–158. https://doi.org/10.15421/40270433.
 4. Hrytsiuk, Yu. I., & Andrushchakevych, O. T. (2018). Means for determining software quality by metric analysis methods. Scientific Bulletin of UNFU, 28(6), 159–171. https://doi.org/10.15421/40280631.
 5. Hrytsiuk, Yu. I., & Nemova, E. A. (2018). Management Features Process of Developing Software Requirements. Scientific Bulletin of UNFU, 28(8), 161–169. https://doi.org/10.15421/40280832.
 6. Hrytsiuk, Yu. I., & Nemova, E. A. (2018). Peculiarities of Formulation of Requirements to the Software. Scientific Bulletin of UNFU, 28(7), 135–148. https://doi.org/10.15421/40280727.
 7. Ka­me­netsky, F. M., Stettler, E. H., & Tri­gu­bo­vich, G. M. (2010). Tran­si­ent Geo-Electro­mag­ne­tiсs. Mu­nich, Lud­wig-Ma­xi­mi­li­an Uni­ver­sity, Ve­la Ver­lag, 304 p.
 8. McNe­ill, J. D. (1980). Appli­ca­ti­ons of tran­ci­ent electro­mag­ne­tic techniq­ues. Ge­onics Ltd., On­ta­rio, techni­cal no­te TN 7, 17 p.
 9. Me­ju, M. A. (1995). Simple ef­fec­ti­ve re­sis­ti­vity-depth transfor­ma­ti­ons for in­fi­eld or re­al-ti­me da­ta pro­ces­sing. Com­pu­ter & Ge­os­ci­en­ces, 21, 985–992.
 10. Me­ju, M. A. (1998). A simple met­hod of tran­si­ent electro­mag­ne­tic da­ta Analysis. Ge­ophysics, 63, 405–410.
 11. Si­do­rov, V. A. (1985). Pul­se in­duc­ti­ve electro­mag­ne­tic pros­pec­ting. Mos­cow: Ned­ra, 192 p. [In Rus­si­an].
 12. Val­li­ana­tos, F. (2017). Tran­si­ent Electro­mag­ne­tic Met­hod in the Ke­ri­tis ba­sin (Cre­te, Gre­ece): Evi­den­ce of hi­erarchy in a complex ge­olo­gi­cal struc­tu­re in vi­ew of Tsal­lis distri­bu­ti­on. An­nals of Ge­ophysics, 60, GM675, https://doi.org/10.4401/ag-7551.
 13. Val­li­ana­tos, F., Kou­li, M., & Ka­lis­pe­ri, D. (2018). Evi­den­ce of Hi­erarchy in the Complex Frac­tu­red System of Ge­ro­po­ta­mos (Cre­te, Gre­ece), as Extrac­ted from Tran­si­ent Electro­mag­ne­tic Res­pon­ses. Pu­re and Appli­ed Ge­ophysics, 175, 2895–2904, https://doi.org/10.1007/s00024-018-1835-8.
 14. Xue, G.-Q., Bai, C.-Y., Yan, S., Gre­en­halgh, S., Li, M.-F., & Zhou, N.-N. (2012). De­ep so­un­ding TEM in­ves­ti­ga­ti­on met­hod ba­sed on a mo­di­fi­ed fi­xed central-lo­op system. Jo­ur­nal of Appli­ed Ge­ophysics, 76, 23–32, https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2011.10.007.
 15. Zhda­nov, M. S. (1986). Electro­mag­ne­tic pros­pec­ting. Mos­cow: Ned­ra, 316 pp. [In Rus­si­an].