virtual learning environment

Методика масового імпортування питань із відповіддю так/ні у ВНС Львівської політехніки

Запропоновано методику підготовки до масового імпортування у ВНС Львівської політехніки найпростіших тестових питань (із відповіддю так/ні) за допомогою простих операцій у Word і Excel. Методика придатна до поширення на питання інших типів.

Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень

Нові інформаційні телекомунікаційні технології сприяють оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано інноваційні підходи до поліпшення навчальної програми вищої освіти у сфері ІТ. Розглянуто методи пошуку і залучення студентів до наукової та практичної роботи завдяки їх участі в командних змаганнях і спільних міжвузівських науково-практичних проектах. Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання.

Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес

Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання, які реалізовані із урахуванням мережевоцентричних технологій.

Створення єдиного інформаційного простору як засіб інтеґрації вищої і середньої школи

Обґрунтовано ідею інтеґрації середньої школи у віртуальне навчальне середовище вищого навчального закладу, окреслено шляхи її реалізації та проаналізовано проблеми, які можуть виникати в процесі інтеґрації. 

At the paper the idea of secondary school integration in higher school virtual learning environment and its realization ways is proposed. Problems that may arise in the integration process are under consideration.

The concept, structure and principles of the development an electronic textbook fundamentals of the electronic circuits theory

The article presents the research results based on the experience of developing an electronic textbook Fundamentals of the Electronic Circuits Theory. It reveals the concept, structure and principles of the development of the electronic textbook. A detailed procedure of the evaluation of knowledge is outlined. The electronic part of a book also provides a self-assessment tool online.