Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес

2015;
: cc. 349 - 358
Authors: 

Голощук Р.О. Думанський Н.О.

Національний університет «Львівська політехніка»

Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання, які реалізовані із урахуванням мережевоцентричних технологій.

1. Bobalo Yuriy. Software implementation of electronic textbooks «Fundamentals of the theory of electronic circuits» / Yuriy Bobalo, Petro Stakhiv, Bohdan Mandziy, Natalia Shakhovska, Roman Holoshchuk // Матеріали XII міжнародногосимпозіуму «Обчислювальніпроблемиелектротехніки», 5–7 вересня 2011 року / відп. завип. С. Рендзіняк. — Львів : ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2011. — С. 17–18. 2. Yuriy Bobalo, Petro Stakhiv, Bogdan Mandziy, Natalya Shakhovska, Roman Holoschuk: The concept of electronic textbook «Fundamentals of theory of electronic circuits» [Електроннийресурс] // Przegląd elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 3a/2012. — P. 16-18 http://pe.org.pl/articles/2012/3a/6.pdf. — Заголовокзтитул. екрана. Przeglad Elektrotchniczny is indexed by Thomson Scientific Web of Science Philadephia (Philadelphia list). Impact Factor: 0.242. 3. БашмаковА. И. Разработкакомпьютерныхучебниковиобучающихсистем / А. И. Башмаков, И. А.Башмаков. — М. : Информационно-издательскийдом «Филинъ», 2003. — 616 с. 4. ГолощукР. О. Веб-спільнотивдистанційнійосвіті / Р. О. Голощук, Н. О. Думансь-кий, Ю. О. Сєров // НауковийвісникНаціональноголісотехнічногоуніверситетуУкраїни. — Львів, 2008.— Вип. 18.10. — С. 286–292. 5. ГолощукР. О. Структуратапрограмнареалізаціяелектронного підручника «Основитеоріїелектроннихкіл» / Р. О. Голощук, Ю. О. Сєров // Інноваційнікомп’ютернітехнологіїувищійшколі: матеріали 3-їнауково-практичноїконференції. м. Львів, 18–20 жовтня2011 року / відп. завипускЛ. Д. Озірковський. — Львів : ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2011. — С. 57–61. 6. ГолощукР. О. Характернімоделі, структурататехнологіїелектронногонавчання / Р. О. Голощук //Інноваційнікомп’ютернітехнологіїувищійшколі: матеріали 4-їнауково-практичноїконференції. м. Львів, 20–22 листопада 2012 року / відп. завипускЛ. Д. Озірковський — Львів : ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2012. — С. 16–20. 7. ГолощукР. О. Дистанційнаосвіта — методи, технологія, реалізація / Р. О. Голощук // ЗбірникматеріалівМіжвузівськоїнауково-технічноїконференціїнауково-педагогічнихпрацівників. — Львів : Ліга-Прес, 2006. — С. 156–157. 8. ГолощукР. О. Використанняпрограмногозабезпечення Moodle та Adobe дляорганізаціїелектронногонавчання / Р. О. Голощук, О. О. Довбуш // Інформаційнісистемитамережі : [збірникнауковихпраць] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів. : ВидавництвоНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка», 2010. — No 673. — C. 249–258. 9. ГолощукР. О. Інтелек-туальнасистемадистанційногоконтролюзнаньучасниківолімпіадтатурнірівюнихінформатиків / Р. О. Голощук // Інформаційнісистемитамережі : [збірникнауковихпраць] / відповідальнийредакторВ. В. Пасічник. — Львів : ВидавницвоНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка», 2003. — No 489. — С. 90–100. 10. ГолощукР. О. Математичнетапрограмнезабезпеченнясистемдистанційногомережевоцентричногонавчання : авторефератдисертаціїкандидататехнічнихнаук : 01.05.03 / Р. О. Голощук ; Національнийуніверситет «Львівськаполітехніка». — Л., 2008. — 20 с. 11. ГолощукР. О. Моделюваннясистемдистанційногомережевоцентричногонавчання / Р. О. Голощук // Інформаційнісистемитамережі. — Львів : ВидавництвоНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка», 2008. — No 610. — С. 93–100. 12. ГолощукР. О., СєровЮ. О. Створеннядитячогодистанційногонавчально-консультаційногоцентрунаосновісучаснихвеб-технологій [Електроннийресурс] // Е-навчанняувищійшколі — проблемиіперспективи (INCEL08) : Міжнароднанауково-практичнаконференція, м. Одеса, 13–15 травня 2008 р. — 1 електроннийопт. диск (CD-ROM) : ISBN 978-966-593-624-4. — Систем. вимоги: Windows 95/9/ME//NT4/2000/xp. Acrobat Reader. — Заголовокзтитул. екрана. 13. Интернет-обучение: технологиипедагогическогодизайна / МоисееваМ. В., ПолатЕ. С., БухаркинаМ. Ю., НежуринаМ. М. ; подред. канд. педаг. наукМ. В. Моисеевой. — М. : Камерон, 2004. — 216 с. 14. ПелещишинА. М. Аналізсу часнихконцепційрозвиткусередовища WWW / А. М. Пелещишин, О. Л. Березко // ВісникНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка» : Комп’ютернінаукитаінформаційнітехнології. — 2006. — No 565. — С. 57–64. 15. ШаховськаН. Б. Моделюваннятаалгоритмізаціяпроцесівдистанційногонавчання / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук // Комп’ютернінаукитаінформаційнітехнології : Вісник Національного університету «Львівськаполітехніка». — 2004. — No 521. — С. 106–112.