Особливості становлення та розвитку Вищої ради правосуддя в Українї

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає в визначенні етапів становлення та розвитку Вищої ради правосуддя та охарактеризувати їх основні особливості. Правовий статус Вищої ради правосуддя – це доволі складна комплексна категорія, що охоплює нормативно визначений обсяг компетенції цього суб’єкта, мету, завдання й функції його діяльності, а теж окреслює особливості взаємодії цього органу з іншими суб’єктами права та визначає місце Вищої ради правосуддя в системі органів державної влади. Нами обґрунтовано, що правовий статус Вищої ради правосуддя передбачає собою дві визначальні особливості: 1) це орган державної влади з особливим статусом, який на постійній основі функціонує у системі правосуддя України; 2) це орган суддівського врядування. Відповідно, піддається критиці наукові позиції стосовно доцільності віднесення Вищої ради правосуддя лише до органів суддівського самоврядування.

1. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo pravosuddia)[On amendments to the Constitution of Ukraine (regarding justice)]: Zakon vid 02.06.2016 № 1401-19. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1401-19 (data zvernennia 18.11.2019 r.).2. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR[The Constitution of Ukraine: Law of 28.06.1996 № 254k / 96-VR. Database “Legislation of Ukraine”]. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr/page (data zvernennia 19.11.2019 r.)3. Pro Vyshchu radu pravosuddia: Zakon vid 21.12.2016 № 1798-VIII.[On the High Council of Justice: Law of 21.12.2016 № 1798-VIII. Database “Legislation of Ukraine”] Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-19 (data zvernennia 18.11.2019 r.). 4. Khaliuk S. O. Konstytutsiinopravovyi status Vyshchoi rady yustytsii: dys …kand. yuryd. nauk: 12.00.02.[Constitutional and legal status of the High Council of Justice: dissertation. jurid. Science: 12.00.02. ]Kyiv. Nats. un-t vnutr. cprav. Kyiv, 2008. 213 p.5. Nazarov I. V. Pravovyi status Vyshchoi rady yustytsii: dys ... kand. yuryd. nauk: 12.00.10. Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya.Mudroho.[Legal status of the High Council of Justice: dis ... Cand. jurid. Science: 12.00.10] Kharkiv, 2005. 200 p (data zvernennia 20.11.2019 r.).6.Honcharenko O. V. Administratyvno-pravovi zasady diialnosti Vyshchoi rady yustytsii: dys … kand. yuryd. nauk: 12.00.07.[Legal status of the High Council of Justice: dis ... Cand. jurid. Science: 12.00.10] Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya.Mudroho. Kharkiv, 2009. 2014 p.7.Voermans W., Albers P. Counsils for the Judiciary in EU countries. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)[ Counsils for the Judiciary in EU countries. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ)] Strasburg, 2003. URL: https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/textes/CouncilOfJusticeEuro.... (data zvernennia 20.11.2019 r.).8.Neshataeva T. N. Modernyzatsyia statusa sudy: sovremennыe mezhdunarodnыe podkhodы: monohrafyia.[Modernization of the status of a judge: modern international approaches: a monograph] Moskva: Norma: Ynfra-M., 2011. 336 p.9. Konstytutsii derzhav (krain) svitu. Internet-biblioteka konstytutsii.[Constitutions of states (countries) of the world. Online library of constitutions. ]URL: http://worldconstitutions.ru/?p=148&page=2 (data zvernennia 24.11.2019 r.).10. Nezalezhnist, diievist ta rol suddiv: Mizhnarodnyi dokument vid 13.10.1994. Rekomendatsiia № (94) 12 Komitetu Ministriv Rady Yevropy. [Independence, Effectiveness and Role of Judges: International Document dated 13.10.1994. Recommendation № (94) 12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe] Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/994_323 (data zvernennia 23.11.2019 r.).11. Ievropeiska khartiia pro zakon “Pro status suddiv”: Mizhnarodnyi dokument vid 10.07.1998. Khartiia Rady Yevropy.[European Charter on the Law on the Status of Judges: International document of 10.07.1998. Charter of the Council of Europe.] Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_236 (data zvernennia 02.12.2019 r.).12. Kostkina Yu.O. Pravovyi status Vyshchoi rady pravosuddia: teoriia ta praktyka: monohrafiia.[Legal status of the High Council of Justice: theory and practice: monograph] Za zah. red. d.iu.n., prof. M. A. Pohoretskoho. Kyiv: Alerta, 2019. 268 p.13. Ievdokymenko V. O., Poltavets Yu. P. Vytoky stvorennia Vyshchoi rady yustytsii. Visnyk Vyshchoi rady yustytsii.[Origins of the High Council of Justice. Bulletin of the High Council of Justice]2010, № 1. P. 5–14.14. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro Vyshchu radu yustytsii”: Proekt Zakonu vid 19.09.2003 № 4173.[On Amendments to the Law of Ukraine “On the High Council of Justice”: Draft Law of September 19, 2003 № 4173] Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=15871 (data zvernennia 29.11.2019 r.)15. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon vid 02.06.2016 № 1402-VIII.[On the Judiciary and the Status of Judges: Law of 02.06.2016 № 1402-VIII.] Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / VR Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (data zvernennia 22.12.2019 r.).

Dobosh Z. "Peculiarities of establishment and development of the Supreme council of justice in Ukraine" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-2020/peculiarities-establishment-and-development