Особливості проведення судово-медичної експертизи лікарських помилок

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Львівський державний університет внутрішніх справ

Здійснено аналіз особливостей проведення судово-медичних експертиз у ході слідства у провадженнях про лікарські помилки. У випадках притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників за професійні правопорушення в обов’язковому порядку слід призначати проведення комісійної судово-медичної експертизи.
Обґрунтовано необхідність розробки логічної моделі стандартів проведення та аргументації висновків експертизи якості надання медичної допомоги.

1. Konstytutsiya  Ukrayiny.   Vidomosti  Verkhovnoyi  Rady  Ukrayiny  (VVR),  1996,  No.  30, st. 141. 
2. Kryminalnyy-protsesualnyy kodeks Ukrayiny // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 2013, No. 9–10, No. 11–12, st. 88. 
3. Zakon Ukrayiny “Pro sudovu ekspertyzu” // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1994, No. 28, st. 232. 
4. Pravyla provedennya komisiynykh sudovo-medychnykh ekspertyz v byuro sudovo-medychnoyi ekspertyzy. – Zatverdzheno nakazom Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny vid 17 sichnya 1995 roku No. 6. 
5. Instruktsiya pro provedennya sudovo-medychnoyi ekspertyzy. – Zatverdzheno nakazom Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny vid 17.01.95 r. No. 6.
6. Marchuk A. I. Raptova smert vid khvorob orhaniv travlennya u ditey / A. I. Marchuk // Sudovo- medychna ekspertyza. – 2010. – No. 1. – S. 31–35. 
7. Mykhaylychenko B. V. Vyznachennya mozhlyvosti smertelno poranenykh do samostiynykh dotsilnykh diy / B. V. Mykhaylychenko // Sudovo-medychna ekspertyza. – 2010. – No. 4. – S. 18–23. 
8. Kontsevych I.O. Sudovo-medychna ekspertyza z vstanovlennya stupenya tyazhkosti tilesnykh poshkodzhen / I. O. Kontsevych // Sudovo-medychna ekspertyza. – 2010. – No. 6. – S. 39–42. 
9. Kybalnyk A. H. Aktualnye problemy uholovnoy otvet•stvennosty medytsynskykh rabotnykov  /  A.H.Kybalnyk,  YA. V.  Starostyna  //  Zhinochyy  likar.  –  2008.  –  No.  5.  –  S.  44–49.
10 Medychne pravo Ukrayiny: pravovyy status patsiyentiv v Ukrayini ta yoho zakonodavche zabezpechennya: Mater II Vseukr. nauk.-prakt. konf. (17–18 kvitnya 2008 r.). – Lviv: vyd-vo LOBF “Medytsyna i pravo”, 2008. – 352 s. 
11. Kontsevych I. O. Sudova medytsyna: Pidruchnyk dlya studentiv med. Vuziv / I. O. Kontsevych, B. V. Mykhaylychenko // K.: Vyshcha osvita, 2011. – 286 s.

 

R. Sybirna, A. Sybirnyj «Features of judicial-medical examination of medicinal errors» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-884-16-2017/features-judicial-medical-examination