Нормативно-правові аспекти регенерації ринкових площ історичних міст Галичини

SA.
2015;
: сс. 181 – 188
Автори: 
Каплінська М. В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів

У площині нормативно-правового регулювання проаналізовано термінологічний аспект, висвітлено деякі типові практичні проблемні ситуації регенерації ринкових площ історичних міст Галичини, подано рекомендації корекції окремих нормативних положень.

1. Сердюк О. М. Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини / О. М Сердюк., Т. А. Бобровський, Л. М. Кириленко. – Чернігів : “Деснянська правда”, 2011. – С. 4. 2. Про охорону культурної спадщини: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 9. – 24 с. 3. ДБН 360-92**: Планування і забудова міських і сільських поселень. – К. : ДП “Укрархбудінформ”, 2002. – 110 с. + 115 с. 4. ДБН В.2.3-5-2001: Вулиці та дороги населених пунктів. – К.: ДП “Укрархбудінформ”, 2001. – 102 с. 5. ДБН В.2.2-15-2005: Житлові будинки. Основні положення. – К. : ДП “Укрархбудінформ”, 2005. – 76 с. 6 ДБН В.3.2-1-2004: Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info-build.com.ua/normativ. 7. Бевз М. Методичні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст: автореф. дис. … д. арх. / М. Бевз. – Харків, 2004. – 32 с. 8. Вечерський В. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини / В. Вечерський. – К. : НДІТІАМ, 2001. – 350 с. 9. Прибєга Л. Охорона та реставрація архітектурно-містобудівної спадщини україни / Л. Прибєга. – К. : “Мистецтво”, 2009. – 304 с. 10. Ремешило-Рибчинська О. І. Актуальність ревалоризації архітектурних ансамблів та збереження їхнього образу в історичному ландшафті України / О. І. Ремешило- Рибчинська // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2011. – № 716. – С. 228–233. 11. Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 12. Там само. 13. Про охорону культурної спадщини … – С. 2. 14. ДБН Б.2.2-2-2008: Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науковопроектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування. – К.: ДП “Укрархбудінформ”, 2008. – 16 с. 15. ДБН 360-92**… – Табл. 11.2. – С. 99. 16. ДБН Б.2.2-3-2008: Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України. – К.: ДП “Укрархбудінформ”, 2008. – 12 с. 17. Прибєга Л. Охорона та реставрація … – С. 252. 18. Там само. 19. Там само. – С. 249. 20. Там само. 21. ДБН В.2.3-5-2001… – С. 7. 22. Там само. 23. ДБН 360-92** … Табл. 7.1. – С. 61. 24. ДБН В.2.3-5-2001 … Табл. 1.1. – С. 2. 25. Про планування і забудову територій: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – С. 250. 26. ДБН 360-92** … – С. 19. 27. Ідак Ю. В. Методика дослідження міської тканини (на прикладі міста Львова) / Ю. В. Ідак // Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження. – Львів: Нац. ун-т“Львівська політехніка”, 2006. – С. 104. 28. Там само. 29. ДБН В.2.2-15-2005… – С. 29.