Інноваційна лексика в мові сучасних веб-медіа (на прикладі інтернет-варіанту газети «День»)

2020;
: 205-210
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University

Актуальність дослідження інноваційної лексики на сторінках інтернет-видань сьогодні зумовлена великою кількістю і частотою її вживання. З одного боку — це позитивне явище, що демонструє інтеграцію в європейське суспільство. З іншого — надмірне використання неологізмів у текстах мас-медіа, без належного пояснення їх значення, призводить до нерозуміння змісту матеріалу. Адже не кожен читач розуміє значення використаного в тексті неологізму. Особливо це стосується старшого покоління, не всі представники якого володіють іноземною мовою чи достеменно орієнтуються в процесах науково-технічного прогресу. Відтак, відбувається викрив- лення інформації серед аудиторії.

У роботі розглянуто історію дослідження інноваційної лексики, проаналізовано тлумачення поняття «неологізм» різних дослідників, з’ясовано, що одне із головних джерел поширення новотворів — це засоби масової інформації. Відтак мова мас-медіа — предмет для дослідження інноваційної лексики.

Проаналізувавши чимало праць із заявленої тематики, можна стверджувати, що сучасним журналістам вкрай важливо дотримуватись балансу у використанні різноманітних нових словесних засобів та питомих українських відповідників. Адже надмір лексичних інновацій перешкоджає виконанню головного завдання журналістики — доступно інформувати найрізноманітніші верстви населення.

Проаналізовано журналістські тексти інтернет-видання «День», популярного серед читачів, яке також активно використовує у своїх текстах неологізми. На основі аналізу матеріалів цього видання виокремлено тематичні групи новотворів. Також досліджено вмотивованість поширення інноваційної лексики у мові інтернет-видання «День». До кожного неологізму дібрано українські відповідники, якими можна замінити новотвори.

  1. Гладка В. А. Поняття «неологізм» у світлі сучасних лінгвістичних парадигм / В. А. Гладка // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер.: Філологічна. 2009. Вип. 11. С. 170–177.
  2. Гак В. Г. Семантична структура слів як компонент семантичної структури висловлювання // Семантична структура слова. М.: Наука, 1971. С. 78–96.
  3. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації): монографія / О. А. Стишов. К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. 392 с.
  4. Косович О. В. До питання про суть неологізму в сучасній лінгвістиці / О. В. Косович // Записки з романо-германської філології. 2012. Вип. 2. С. 71–79.
  5. Байрачна А. В. Неологізми як один із головних факторів розвитку української мови / А. В. Байрачна // Управління розвитком. 2014. № 12. С. 99–100.
  6. Стишов О. А. Лексичні і стилістичні неологізми в ЗМІ з погляду мовної культури // Культура слова К., 1999. Вип. 52. С. 3–12.
  7. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) /уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с. Інтернет-ресурси
  8. «День» [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk.