ТЕМА КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАННЯ

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національнийй університет "Львівська політехніка"

Стаття присвячена висвітленню теми культури сучасними українськими медіа. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю якісного подання питань культури у засобах масової інформації, оскільки культурні події і процеси є важливим сегментом життя суспільства. В останні роки Україна переживає сплеск громадського інтересу до культури. У статті вивчаються особливості висвітлення культури у таких сучасних українських друкованих та інтернет-ЗМІ як «День», «Культура і життя», «Українська правда» та «Культпростір». Тема культури розглядається як важливий елемент сучасного медіапростору. Досліджуються основні тенденції, аспекти та проблеми подання інформації про культуру в ЗМІ. Cхарактеризовано  особливості представлення питань культури у різних медіа. Медіатексти культурної тематики в спеціалізованих виданнях та у виданнях, спрямованих на висвітлення різних аспектів життя, мають суттєвий контраст у виборі та поданні інформації вербальними та невербальними засобами організації тексту. Загальнотематичні ЗМІ висвітлюють тему культури достатньо коротко, лише інформуючи про ту чи іншу подію. Натомість у спеціалізованих виданнях ця тема виступає провідною. Це також стосується висвітлення культурних аспектів у друкованих та онлайн-ЗМІ. Переваги друкованих видань полягають у більш глибокому аналізі новин і подій сфери культури, доповнення інформації експертними оцінками, широке охоплення матеріалу, створення привабливого продукту. Натомість, публікації в онлайн-медіа відрізняються високим ступенем інтерактивності та використанням мультимедійних можливостей. Особливості тематично-жанрової палітри ЗМІ визначаються насамперед різноманітністю взятих до розгляду питань та журналістськими уподобаннями. У статті визначено шляхи підвищення якості та ефективності медіатекстів зазначеної тематики.

1. В Україні починає роботу інтернет-видання Cultprostirпро про культуру і стиль [Електронний ресурс] // Детектор медіа. – Режим доступу: http://detector.media/rinok/article/ 95108/2014-06-25-v-ukraini-pochinae-robotu-internet-vidannya-cultprostir-pro-kulturu-i-stil/.

2. Гала­цька В. Аналітично-художня інтерпретація картини світу в сучасній театральній журналістиці України (на матеріалі друкованих видань) / В. Галацька // Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. – Вип. 39. – Львів, 2014. – С. 208–212.

3. Голованова Н. Олег Вергеліс: «Мрію про світлий час, коли наше ТБ покаже нарешті людину розумну» [Електронний ресурс] / Н. Голованова // Телекритика. – 2011. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/-daidzhest/2011-10-27/66750.

3. Гривінський Р. Про збереження національного нерву. Лана Самохвалова: Чорне є чорним, а біле – білим… / Роман Гривінський // День. – № 225–226. – 9 груд. 2016.

4. Дві проблеми та дві позитивні тенденції української журналістики [Електронний ресурс] // Детектор медіа. – Режим доступу: http://detector.media/community/article/126689/2017-06-06-dvi-problemi-ta-dvi-pozitivni-tendentsii-ukrainskoi-zhurnalistiki-opituvannya-dm/.

5. Дорош М. Культурна журналістика: як вбудуватися у формат [Електронний ресурс] / М. Дорош // MediaSapiens, 2013. – Режим доступу: http://www.osvita.mediasapiens.ua/print/1411980811/kulturna_zhurnalistika_ yak_vbuduvatisya_u_format/.

6. Іванова О. А. Преса про літературу: номінація, дефініція, методологія [Електронний ресурс] / О. А. Іванова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov. ua/old_jrn/soc_gum/Nzizh/2008_33/Ivanova%20O.%20A..pdf.

7. Кузнєцова Т. Транслювання національної культури сучасними ЗМІ: основні тенденції та перспективи [Електронний ресурс] /
Т. Кузнєцова. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Soc_komun/ 2008_1/12.html.

8. Культура і журналістика [Електронний ресурс] // Медіа пазл шоу. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=7T4ewDM1v9I.

9. Мар’їна Л. Журналістика і культура: динаміка взаємодії / Л. П. Мар’їна. – Львів : ПАІС, 2013. – 164 с.

10. Мокрушина Д. Культура у ЗМІ, ЗМІ в культурі (деякі міркування про дезорієнтацію у культурному українському просторі) [Електронний ресурс] / Д. Мокрушина // Медіакритика. – Режим доступу: http://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/kultura-u-zmi-zmi-v-kulturi-deyaki-mirkuvannya-pro-dezoriyentatsiyu-u-kulturnomu-ukra.

11. Пилипенко А. Контент літературного журналу: принципи моделювання [Електронний ресурс] / А. Пилипенко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/ soc_gum /vkp/2012_2/st.

12. Пирогова К. Арт-журналістика в системі комунікаційного простору на прикладі видання «Телекритика» / К. Пирогова // Вісник Львівського ун-ту. – Серія Журналістика. – 2014. – Вип. 39. – С. 92–97.
13. Семінар культурної критики та репортажу «Культура 3.0» – CSM [Електронний ресурс]. – 2014. – 206 с. – Режим доступу:
https://issuu.com/csmart.org.ua/docs/culture-3.0.

14. Фіялка С. Б. Редагування навчальної літератури з культурознавства для вищої школи : автореф. дис. канд. наук із соц. ком. / Фіялка Світлана Борисівна ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політех. ін-т». – К., 2012. – 18 с.

15.Чабаненко М. В. Робота журналіста в інтернет-ЗМІ. – Запоріжжя : Просвіта, 2012. – 120 с.

16. Чи є мистецтву місце в ЗМІ // Телекритика. – Режим доступу: ru.telekritika.ua/krugli-stoli/2008-08-11/39956.

17. Янишівська Г. В. Вплив друкованих ЗМІ на формування музичних смаків молоді: до проблеми класифікації видань / Г. В. Янишівська // Наук. запис. – 2001. – 178 с.

18. 10 тез про культурну журналістику від екс-очільника ВВС [Електронний ресурс] // Телекритика. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/expert/2015-11-16/112644.
19
. Green Т. Re-thinking cultural journalism [Electronic resource] / Tyler Green. – Mode of access:
http://blogs.artinfo.com/modernartnotes/files/2009/08/ArtJournalismWhitePaper2010.pdf. 20. Harries G. The culture of arts journalists. Elitists, saviors or manic depressives? [Electronic resource] / Gemma Harries, Karin Wahl-Jorgensen. – Mode of access: http://jou.sagepub.com/content/8/6/619.