Цифрові виклики кадрового забезпечення підприємства

2019;
: cc. 10 - 17
Автори:
1
Київський національний торговельно-економічний університет

Стрімкий розвиток цифрових технологій обумовлює появу нових запитів для бізнесу. Обґрунтовано сучасні тенденції у кадровому забезпеченні підприємств, визна- чено проблеми та пріоритетний вплив інноваційних цифрових технологій на результати діяльності; зміну ціннісних орієнтирів в системі менеджменту підприємств. Представ- лено результати емпіричного дослідження hr-привабливості підприємства торгівлі на ринку праці. Сформульовані рекомендації щодо впровадження нестандартних підходів у залученні та оцінюванні персоналу, розвитку цифрових компетенцій підприємства, формування пирінгового навчання.

 1. Управление социальным предприятием — переосмысление с фокусом на людей.  Введение  к отчету компании Deloitte “Global Human Capital Trends 2019” — Talent Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.talent-management.com.ua/5595-upravlenie-sotsianym-predpriyatiem-vvedenie-k- otchetu-deloitte-global-human-capital-trends-2019
 2. Концепція розвитку цифрової економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na- 20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi
 3. Jorrit vander Togt, Thomas Hedegaard Rasmussen (2017), Toward evidence-based HR. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, Vol. 4 Issue: 2, pp.127-132, https:// doi.org/10.1108/JOEPP- 02-2017-0013
 4. Данніков О.В., Січкаренко К.О. Концептуальні засади цифровізації економіки України. Інфраструктура ринку. 2018. Випуск 17,  С. 71-79.
 5. Mykolaichuk I. Investigation of socially responsible behavior of trade enterprises on a competent-based approach / I. Mykolaichuk, Y. Sylkina, N. Sychova // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017. – № 6/4 (38). – С. 52-57.
 6. Мрихіна О. Б. Трансфер технологій з університетів у бізнес-середовище: парадигма, концепція та інструментарій оцінювання [Текст] : монографія / О. Б. Мрихіна; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. – 440 с.
 7. Briukhanova G. Information Environment Of The University’s For The  Training  Advertising Professionals // 2018. – № 2. – С. 91-102. DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(122)08
 8. Салим И. Взрывной рост: Почему экспоненциальные организации в десятки раз продуктивне вашей (и что с этим делать) / И. Салим, М. Мэлоун, Ю. Геест ; пер с англ.. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 393 с.
 9. Внутрішня торгівля України : монографія / А.А. Мазаракі, В.Д. Лагутін, А.Г. Герасименко [та ін.] ;за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 864 с.
 10. Пенюк В. Організаційний базис інформаційного забезпечення діагностики кадрового потенціалу / В. Пенюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 3. – С. 105–115.
 11. Зінченко   А.Г.,   Саприкіна М.А. Навички   для   України   2030:   погляд   бізнесу.   /   За   ред. M.A. Саприкіної. – H-69 К,: ТОВ “Видавництво “ЮСТОН’С 2016. – 35 с.
 12. Жуковська В. М. Соціальний розвиток організації: потенціал, управління, інновації : [монографія] / В. М. Жуковська – К. : Київ. нац. торг. – екон. ун-т, 2018. – 352 с.
 13. П’ятницька Г. Т. Дуальність наслідків плинності кадрів у внутрішній торгівлі / Г. Т. П’ятницька //Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 4. – С. 114–128
 14. Щеглюк  С.  Морфологія  цифрової  економіки:  особливості  розвитку  та  регулювання  цифрових технологічних платформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf 
 15. Перезавантаження системи: Погляд СЕО у цифрове майбутнє [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2017/ukraine-ceo-survey-2017.pdf
 16. Global Innovation Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www. globalinnovationindex.org/analysis-economy
 17. В АТБ разоблачен сотрудник, который торговал коммерческой тайной [Електронний ресурс]. –Режим доступу : https://rau.ua/ru/news/atb-ciberpolice/
 18. Корпоративная антропология [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zillion.net/ ru/blog/4598/valter-fai-korporativnyi-antropologh-slyshit-to-chto-nie-ghovoriat-vidit-to-chto-nievidimo-i-schityvaiet- to-chto-nie-napisano
 19. Компанія Tech Mahindra презентувала hr-помічника – робота-асистента k2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.everest.ua/ai-platform/ai-business/rangerbot-lichinochnye-boty-bolshoj-barernyj-rif- bespilotniki-drony/