Фактори та проблеми налагодження співпраці з питань інновацій в Україні

2019;
: cc. 86 - 95
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Луцький національний технічний університет
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена проблемам налагодження та розвитку співпраці суб’єктів інноваційної діяльності.

Автори дослідили статистичну інформацію за останні чотири роки про співпрацю з питань інновацій в Україні, зібрану за міжнародною методологією, а також показники інноваційної діяльності в Україні загалом. Було проведено дослідження міжнародних рейтингів інноваційності економіки України.

Автори обґрунтовують високий рівень ризикованості інноваційних процесів, тому для його зменшення пропонують формувати системи взаємодії суб’єктів. Автори у статті визначили критерієм створення та розвитку взаємодії між учасниками інноваційного ланцюга синергетичне поєднання використання ресурсів задля пришвидшення процесів комерціалізації нової ідеї на ринку інновацій. Також визначено та обґрунтовано сутнісну характеристику поняття “співпраця з питань інновацій”.

Чинники, які зумовлюють необхідність пошуку партнера у інноваційній діяльності, було запропоновано згрупувати за такими напрямами: вартісні, майнові, інформаційно-комунікаційні, якісні та ринкові критерії. Автори провели опитування, яке було присвячено ідентифікації і ранжуванню чинників, які спонукають до пошуку партнера з інноваційної діяльності. Зокрема, було опитано респондентів у таких трьох групах як суб’єкти підприємницької діяльності, представники закладів вищої освіти та представники науково-дослідних структур.

 1. Мрихіна, О. Б. (2018). Сучасні моделі трансферу технологій у системі “Університет –  Влада – Бізнес”. International Journal of Innovative Technologies in Еconomy, 1(13), р.141–145.
 2. Бажал  Ю.М.  (2015)  Розвиток  інноваційної  діяльності  у  знаннєвому  трикутнику  “держава  – університети – промисловість”. Економіка і прогнозування. 2015. № 1. – С.76-88.
 3. Меняйло В. (2012).Комерціалізація результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів України як пріоритет державної політики у сфері вищої освіти / В. Меняйло // Вісник Національної академії державного  управління  при  Президентові  України.  –  2012.  –  Вип.  4.  –  С.  130-137.   –   Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ (дата звернення: 17.09.2019)
 4. Денисюк В. (2006). Комерціалізація результатів науково-дослідних робіт: проблеми та перспективи / В. Денисюк // Вісн. НАН України. – 2006. –№ 5. – С. 39-53.
 5. Грига В.Ю., Богдан С.В., Ісакова Н.Б.(2014). Результативність інноваційної діяльності малих підприємств при взаємодії з великим бізнесом. Економіка і прогнозування. 2014. №2. С.94-104. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_14_2_94_uk.pdf (дата звернення: 19.08.2019)
 6. Чухрай Н. І., Криворучко Я.Ю. (2008).Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-партнерами: монографія; під наук. ред. Н. Чухрай. – К. : Вид. “Растр-7”, 2008. – 360 с.
 7. Гірна О.Б., Кобилюх О.Я., Хтей Н.І. (2006).Формування корисностей у ланцюгу поставок на основі ринкової пропозиції // Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Логістика”. – 2006. – № 552. – С. 17 – 23.
 8. Пушкарь А. И., Курбатова Ю. Л.(2013). Концептуальный подход к управлению межфирменными взаимоотношениями в цепях поставок “Економіка розвитку” (Economics of Development), № 3(67), 2013.
 9. Інноваційна діяльність підприємства за період 2016-2018 років URL:http://ukrstat.gov.ua/metaopus/ 2019/2_07_02_02_2019.htm (дата звернення: 24.07.2019)
 10. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. – К.: УкрІНТЕІ, 2019. – 80 с.
 11. Readiness for the Future of Production Report 2018. [Електронний ресурс]. – URL: http://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_Report_2018.pdf (дата звернення: 15.06.2019)
 12. Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2017: статистичний збірник / [відпов. за випуск О.О. Кармазіна]. – К.: Інформаційно-видавничий центр держкомстату України, 2018. – 255 с.
 13. Методологічні положення зі статистики інноваційної діяльності (Наказ Державної  служби статистики України у редакції наказу Державної служби статистики України від 10.01.2013. № 3).
 14. Чухрай Н.І.,Крикавський Є.В. (2007). Трансформація вартості  у розвитку відносин “підприємство- клієнт”: Монографія – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2007. – 250 с.