Промислове відродження як об’єктивна необхідність формування та реалізації нової державної парадигми

2019;
: cc. 115 - 125
Автори:
1
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Обґрунтовано актуальність формування та реалізації приципово нової державної парадигми промислового відродження як вирішального фактору економічного зростання, зміцнення конкурентних позицій України на внутрішньому та зовнішньому ринку. Досліджено проблемні питання розвитку промисловості. Виявлено чинники успіху країн-лідерів у світовій економіці та ключових галузях промисловості упродовж другої половини XIX ст. – початку XX ст. Визначено рушійні сили формування готовності вітчизняного виробництва до викликів Індустрії 4.0. Запропоновано рекомендації з удосконалення механізму управління промисловим комплексом.

 1. Данилишин Б. Як Україні повернутися в клуб промислово розвинених країн. Дзеркало тижня. – 2016. – 46. [Електронне джерело]. – URL: https://dt.ua/ promysh-liennost/yak-ukrayini-povernutisya-v-klub- promislovo-rozvi-nenih-krayin-262070_.html
 2. Інноваційна Україна 2020 [Текст]: національна доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця та ін.; – К.: ДУ ІЕП НАН України”, 2015. – 336 с.
 3. Промисловість України – 2016: стан та перспективи розвитку [Текст]: наук.-аналіт. доп. / за заг. ред. О.І. Амоші та ін.; Ін-т економіки пром-сті НАН України. – К. :  ІЕП НАН України,2017. – 120 с.
 4. Чинники і тренди економічного зростання в Україні [Текст]: монографія / за ред. М.І. Скрипниченко та ін.; НАН України, ДУ Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. Київ, 2018. – 386 с. [Електронне джерело]. – URL:  http://ief.org.ua/docs/mg/302.pdf
 5. Дейнеко Л.В., Шовкун І.А., Шелудько Е.І. Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України [Текст]: монографія / за ред. Л.В. Дейнеко та ін.; НАН України, ДУ Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. Київ. – 2016. – 278 с. [Електронне джерело]. – URL: http://ief.org.ua/docs/mg/277.pdf
 6. Robert H. Waterman, Jr. The Renewal Factor: How the Best Get and Keep the Competitive Edge. Bantam Books, New York, 1987. – 338 p.
 7. Tushman, Michael L., and Charles A. O’Reilly. Winning through Innovation: A Practical Guide to Leading Organizational Change and Renewal. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2002. – 272 p.
 8. Шваб К. Четвертая промышленная революция. – М.: Эксмо, 2016. – 208 с.
 9. Аджемоглу Д., Робинсон А. Почему одни страны богатые, а другие бедные. – М.: АСТ, 2015. – 693 с.
 10. Новек Б.С. Умные граждане умное государство: Экспертные технологии и будущее. – М.: Олимп- Бизнес, 2016. – 512 с.
 11. Fayol, Henri. Administration Industrielle et Générale, 1917. djvu. Paris. H. Dunod et E. Pinat, 1917. – 174 p.
 12. Скударь Г.М. Управление конкурентоспособностью крупного акционерного общества: проблемы и решения. – К. : Наук. думка, 1999. – 496 с.
 13. Readiness for the Future of Production Report 2018. Insight Report. World Economic Forum. In collaboration with A.T. Kearney. – 266 p. [Електронне джерело]. – URL: http://www3.weforum.org/docs/ FOP_Readiness_Report_2018.pdf
 14. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет [Текст]: монография под ред. И.С. Королева. – М.: ЮристЪ, 2003. – 604 с.
 15. Рейтинг инновационных экономик – 2019: Южная Корея лидирует шесть лет. [Електронне джерело]. – URL:   https://theworldonly.org/rejting-innovatsionnyh-ekonomik-2019/
 16. Про схвалення Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.04.2018. Проект (неофіційний текст). [Електронне джерело]. – URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT4284.html