мовна картина світу

Термінологізація та детермінологізація як результат взаємовпливу мовної та наукової картин світу

У статті досліджено взаємовплив мовної та національної наукової картин світу, що виявляється в таких процесах, як термінологізація та детермінологізація. Проаналізовано семантичні зміни, які відбуваються під час метафоричного переосмислення або метонімного зрушення загальновживаних значень та значень наявних у мові термінів. Схарактеризовано особливості новоутворених одиниць щодо широти їхніх значень, наявності / відсутності оцінно-експресивних компонентів.

АТРИБУТИВНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ КОНЦЕПТУ ГІДНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ

Розглянуто актуальну тему відображення у сучасному інтернет-дискурсі одного з морально-етичних концептів – концепту ГІДНІСТЬ. Зосереджено увагу на впливогенному потенціалі медіа і здатності медіа-дискурсу формувати ментальні концепти мовної картини світу реципієнтів. Часова детермінованість медіакомунікації визначає можливість фіксувати особливості вербального наповнення концептів у конкретному часовому проміжку і внаслідок цього здійснювати діахронічний компаративний аналіз.