Buchyk S.

Taras Shevchenko National University of Kyiv
Volodymyrska Str., 60, 01033, Kyiv, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House