I. I. Boichuk

Osmolodsk forestry
77662, Ivano-Frankivsk region, Rozhnyativsky district, urban settlement Pereynskoye, st. Sagaidachnogo, 142, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House