Nataliya Popovych

Lviv State University of Internal Affairs
26, Gorodocka Str., 79007 Lviv, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House