V. M. Dyvnych

National Aviation University
1 kosmonavt Komarоv av., 03058, Kyiv, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House