Volume 6, Number 2, 2019

In this Number

(22 papers)
M. V. Vavrukh, N. L. Tyshko, D. V. Dzikovskyi, O. M. Stelmakh
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2019.02.153
pp. 153–172
Yu. Ya. Bobalo, I. V. Horbatyi, M. D. Kiselychnyk, I. P. Medynsky, M. V. Melen
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2019.02.192
pp.192–210
Oleksandr Grytsenko, P. Ya. Pukach, Oleh Suberlyak, V. S. Moravskyi, R. A. Kovalchuk, Bohdan Berezhnyy
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2019.02.258
pp. 258–267
V. S. Ilkiv, Z. M. Nytrebych, P. Ya. Pukach, I. V. Kohut, B. B. Pakholok
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2019.02.268
pp. 268–275
P. P. Kostrobij, B. M. Markovych, I. A. Ryzha, M. V. Tokarchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2019.02.289
pp. 289–296
Andriy Lozynskyy, L. I. Demkiv, V. V. Vantsevich, T. V. Borovets, D. J. Gorsich
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2019.02.320
pp. 320–332
O. A. Mashkov, V. V. Sobchuk, O. V. Barabash, N. B. Dakhno, H. V. Shevchenko, T. V. Maisak
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2019.02.344
pp. 344–357