A. V. Polyvtsev

Ukrainskyi derzhavnyi heolohorozviduvalnyi instytut
Ukraina, 04114, m. Kyiv, vul. Avtozavodska, 78-A.

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House