Search for reliable geological and geomorphological methods for indicating Holocene vertical tectonic movements

Authors:
1
Ukrainskyi derzhavnyi heolohorozviduvalnyi instytut

The reliability of existing methods of Holocene tectonic moves investigations analised. It was demonstrated, that sourses of mistakes are hidden in ambiguity of quantitative determination of the tectogenous erosive-acumulative processes intensivity as well as floating lower age boundaries of “recent” aluvium. terraces levels etc. The method for Holocene moves evaluation based on investigations of soil covering structure, composition and properties proposed. This method employs the effect of tectogenous soils evolution during the biogeomorphological cycles and enables one receive information about moves in any point with soil covering. High reliability of presented method demonstrated with an example of the regional profile Volnovakha- Donetsk-Lugansk-Stanichno-Luganske crossing the Donetsk folded structure.

1.    Nykolaev N.Y. Noveishaia tektonyka y heodynamyka lytosferi. - M.: Nedra 1988 - 491 s.

2.    Sovremennaia dynamyka lytosferi kontynentov. Metodi yzuchenyia / V.S. Khromovskykh, V.P. Solonenko, Yu.K. Shchukyn y dr.-M.: Nedra, 1989.-278 s.

3.    Nykonov A. A. Holotsenovie y sovremennie dvyzhenyia zemnoi kori (heoloho- heomorfolohycheskye y seismotektonycheskye voprosi). - m.: Nauka, 1977. - 240 s.

4.    D. Bouzn. Chetvertynnaia heolohyia. Stratyhrafycheskaia osnova mezhdystsyplynarnikh yssledovanyi. - M.: Myr, 1981.- 272 s.

5.    Mohhizop K.V. Te Rieiziosepe-Noiosepe oypsiahu // Seoio^u Ep§epeehip§ Metoih - 1969.-    N 48. - R. 363-372.

6.    Meshcheriakov Yu. A., FYLKYN V. A. Otsenka heomorfolohycheskykh pryznakov v ballakh kak metod kolychestvennoi kharakterystyky sovremennikh tektonycheskykh dvyzhenyi // Relief y sovremennaia heodynamyka. Yu. A. Meshcheriakov. Yzbrannie trudi. - M.: Nauka, 1981.-S. 155-165.

7.    Prokhodskyi S.I., Slastina Ye.A. Pro zmist strukturno-heomorfolohichnoi karty // Heomorfolohichne kartuvannia Ukrainskoi RSR.-    Kyiv: Heohrafichne tovarystvo URSR, 1966. - S. 34-44.

8.    Herenchuk K.Y. Tektonycheskye zakonomernosty v orohrafyy y rechnoi sety Russkoi ravnyni. - Lvov: Yzd-vo Lvovskoho un-ta, 1960.-242 s.9.    Orlova A.V. Blokovie struktury y relief. - M.: Nedra, 1975. - 232 s.

10.    Sokolovskyi Y.L., Volkov N.H. Metodyka poztapnoho yzuchenyia neotektonyky (na prymere yuho-zapada Russkoi platformy). - Kyiv: Nauk, dumka, 1965. - 135 s.

11.    Morfostruktura naftohazonosnykh oblastei URSR / Volkov M.H., Kuprash R.P., Paliienko V.P. i in. - Kyiv: Naukova, dumka, 1974.-    260 s.

12.    Nekos V.E., Karpov V.Y., Berher M.H.Myneralohycheskaia    dyfferentsyatsyia holotsenovoho alliuvyia nekotorikh rek levoberezhnoi Ukrainy y ee sviaz s neotektonykoi // Mat-li Kharkovskoho otdela Heohrafycheskoho obshchestva Ukrainy. Vip. IX. Strukturnaia heomorfolohyia y neotektonyka Ukrainy (2). - M: Nedra, 1970. -S. 94-103.

13.    Rhue HS. Rieiziosepe zyssevviop oH yie sepitai ipiehioh Shiiesi 8iaie$ // Oyahiepahu Kezeahs. - 1973. - N 3. - R. 275-283.

14.    8o«op R.\U. Te Rieiziosepe zyssezziop ahoypsi Vhapsiop, ZUahshiskzihe // RiIabeIria Thapz. Kezeahs Zosieiu. - 1968. - N 254. - R. 387-400.

15.    SOKOLOVSKYI I.L., Volkov M.H. Neotektonika Dniprovsko-Donetskoi zapadyny //Heolohichnyi zhurnal. - 1969. -T. 29. -S. 3-12.

16.    Panov D.H. Kolychestvennaia otsenka neotektonycheskykh dvyzhenyi ravnyn materykovykh platform // Tektonycheskye dvyzhenyia y noveishye struktury zemnoi kori. Mat-li soveshchanyia po problemam neotektonyky. Pod red. N.Y. Nykolaeva. - M.: Nedra, 1967.-S. 108-115.

17.    Ollyer K. Tektonyka y relief. - M.: Nedra, 1984. -460 s.

18.    Meshcheriakov Yu.A. Molodie tektonycheskye dvyzhenyia y zrozyonno- akkumuliatyvnme protsessh severo-zapadnoi chasty Russkoi ravnyni. - M.: Yzd-vo AN SSSR, 1961.-390 s.

19.    Vylenkyn V.L. K voprosu ob yzuchenyy y kartyrovanyy tektohennikh landshaftov // Mat- li Kharkovskoho otdela Heohrafycheskoho obshchestva Ukrainy. Vip. IX. -Strukturnaia heomorfolohyia y neotektonyka Ukrainy, 2. - M.: Nedra, 1970. - S. 104-110.

20.    Vyktorov A.S. Rysunok landshafta. - M.: Misl, 1986,-179 s.

21.    Sochava V.B. Noveishye vertykalnie dvyzhenyia zemnoi kori y rastytelnii pokrov // Zemlevedenye. Moskovskoe obshchestvo yspitatelei pryrody. - T. III (KhILII), 1950. - S. 32-45.

22.    Syrenko N.A., Turlo S.Y. Razvytye pochv y rastytelnosty Ukrainy v plyotsene y pleistotsene. - Kyev: Naukova dumka, 1986. - 188 s.

23.    Kovda V.A., Samoilova E.M. O vozmozhnosty novoho ponymanyia ystoryy pochv Russkoi ravnyni // Pochvovedenye. - 1966. - № 9.-S. 1-12.

24.    Rozanov B.H. Pochvennii pokrov zemnoho shara. - M.: Yzd-vo MHU, 1977 - 248 s.

25.    Hrunty Ukrainskoi RSR. Pochvi Ukraynskoi SSR / Karta hruntiv M 1 : 750 000. Pid zah. redaktsiieiu M.K. Krupskoho. - Kyiv, 1972. -4 ark.

26.    Zamorii P.K. Rukhy zemnoi kory za chetvertynnoho periodu na terytorii URSR // Kyivskyi derzhavnyi universytet im. T.H. Shevchenka. Pratsi heohrafichnoho fakultetu, 1950. -№1. -S. 17-65.

27.    Karta sovremennikh dvyzhenyi zemnoi kori Donbassa M 1 : 200 000 / Fylkyn V.A. Yn-t heohrafyy AN SSSR, 1966.

28.    Palyenko V.P. Noveishaia heodynamyka y ee otrazhenye v reliefe Ukrainy. - Kyev: Naukova dumka, 1992. — 116s.

29.    Pochvovedenye / Y.S. Kaurychev, N.P. Panov, N.N. Rozov y dr. - M.: Ahropromyzdat,1989.    -719 s.

30.    Evdokymova T.Y. Pochvennaia semka. - M.: Yzd-vo MHU, 1987. - 269 s.

31.    Polivtsev A.V. Pedoheomorfolohichni metody u vyvchenni holotsenovykh rukhiv (na prykladi Podillia i peredhiriv Ukrainskykh Karpat) // Heodynamika. - 1998. - № 1. - S. 99 - 110.

32.    Heomorfolohyia Ukraynskoi SSR / Y.M. Roslyi, Yu.A. Koshyk, Z.T. Palyenko, O.P. Andryiash, Yu.L. Hrubryn. - Kyev: Vyshcha shkola,1990.    -287 s.

33.    Hazokosnost uholnikh basseinov y mestorozhdenyi SSSR. Tom I. Uholnie basseini y mestorozhdenyia evropeiskoi chasty SSSR. M.: Nedra, 1979. - 628 s.

34.    Konkov H.A. O sviazy noveishykh y sovremennikh tektonycheskykh dvyzhenyi s metanonosnimy y vibrosoopasnimy zonamy v uslovyiakh Donetskoho basseina // Dokladu AN SSSR. - 1962. - T. 143. - № 3. - S. 670 - 673.