Viola Vambol

National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»
24, Pershotravneva Av., Poltava, 36011, Ukraine

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House