Y. V. Kravchenko

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Articles published in Academic Journals of Lviv Polytechnic Publishing House