Volume 8, Number 2, 2021

In this Number

(17 papers)
O. A. Mashkov, R. K. Murasov, Y. V. Kravchenko, N. B. Dakhno, O. A. Leschenko, A. V. Trush
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2021.02.157
pp. 157–167
L. I. Demkiv, Andriy Lozynskyy, V. V. Vantsevich, D. J. Gorsich, Vasyl Lytvyn, S. R. Klos, M. D. Letherwood
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2021.02.168
pp. 168–183
M. Korobchynskyi, M. Slonov, O. Maryliv, S. Lysenko, S. Lehominova, S. Lytvynska
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2021.02.215
pp. 215–227
P. P. Kostrobij, B. M. Markovych, I. A. Ryzha, M. V. Tokarchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2021.02.267
pp. 267–281
T. V. Olyanyshen, V. М. Storozhuk, R. A. Yatsiuk, H. I. Korzh, Yu. V. Ratushniak, A. V. Melnikov
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2021.02.330
pp. 330–337