Developing of Additional Program Module Using Local Optimization Methods in Computer System for Dynamic Travelling Salesman Problem Solvin

Автори: 
Muliarevych O.V., Golembo V.A.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

This paper is devoted to the solving one of the сombinatorial optimization task – the Dynamic Travelling Salesman Problem (DTSP) by developing additional program module based on usage of local optimization methods for computer system based on swarm behavior model of collective agents.

1. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы. Построение и анализ, 2-е изд. – М.: Вильямс, 2005. 2. Голембо В. А., Муляревич О. В. Модифікація методу мурашиної колонії для розв’язання задачі комівояжера колективом автономних агентів // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2011. – №717: Комп’ютерні системи та мережі. – С. 24 – 30. 3. Голембо В. А., Бочкарьов О. Ю., Муляревич О.В . Нові підходи до розв’язку задач комбінаторної оптимізації колективом автономних агентів // Матер. 5-ої Міжнар. наук.-техн. конф. ACSN-2011 “Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання”. – Львів. – 2011. – С. 227–230. 4. Муляревич О. Переваги застосування колективної поведінки агентів для розв’язку задачі комівояжера динамічного характеру // Тези доповідей студентської секції “Кіберфізичні системи в метрології” IX Міжнародної науково-технічної конференції “Методи і засоби вимірювань фізичних величин” – “Температура-2012”, 25-28 вересня 2012р. – Львів: ПП Сорока Т. Б., 2012. – С.165–168. 5. Bonabeau E., Dorigo M., Theraulaz G. Swarm intelligence: From Natural to Artificial Systems. – Oxford University Press, 1999. 6. Stützle T., López-Ibáñez M., Pellegrini P., Maur M., Oca M., Birattari M., Michael Maur, Dorigo M. “Parameter Adaptation in Ant Colony Optimization” // Technical Report, IRIDIA, Université Libre de Bruxelles, 2010. 7. Vahit Tongur and Erkan Ulker Migrating Birds Optimization for Traveling Salesman Problem // Матер. 6-ої Міжнар. наук.-техн. конф. ACSN-2013 “Сучасні комп'ютерні системи та мережі: розробка та використання”. – Львів. – 2013. – С. 219– 223 c. 8. Субботін С. О., Олійник А. О., Олійник О. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: монографія / Під заг. ред. С. О. Суббо- тіна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. 9. Helsgaun K. General k-opt submoves for the Lin-Kernighan TSP heuristic // Mathematical Programming Computation, 2009. – Р.119–163. 10. Муляревич О. В., Голембо В. А. Імплементація методів локальної оптимізації у комп’ютерній системі для розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням моделі ройової поведінки агентів // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2013. – №771: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С.245–252 c. 11. Базилевич Р., Кутельмах Р. Дослідження ефективності існуючих алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера. – Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, № 638, 2009. – С.235–244. 12. Hoos H. H., Stützle T. Stochastic Local Search: Foundations and Applications. – San Francisco: Morgan Kaufmann Publ., 2005. 13. TSPLIB official homepage. Exist from 1995, © Copyright Universität Heidelberg. URL: http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/