Parallel adder without carry based on XAND gates

2015;
: pp. 145 - 158
Authors: 

Solomko M., Krulikovskyi B., Nykolaichuk Ya.

  1. Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра ІКТ та МВІ,
  2. Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, кафедра обчислювальної техніки,
  3. Тернопільський національний економічний університет, кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

In the article the calculation of the amount of signals in parallel schemes of adders without transfering by the logical elements XAND. The composition of logic element XAND is represented and the syntax of its function. The scheme of parallel adder without transfering by the logic elements XAND is represented. Demonstrated a truth table to check logic schemes of adder.

1. Акушский И. Я. Машинная арифметика в остаточных классах [Текст] / И. Я. Акушский, Д. И. Юдицкий. – М.: Сов. радио, 1978. – 256. 2. Воробьев Н. Сумматоры: определения, классификация, уравнения, структуры и применение [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200002/37.html. – 10.04. 2015 р. – Загол. з екрана. 3. Круцкевич О. Д. Матричні системи числення [Текст] / О. Д. Круцкевич, Я. М. Николайчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 3, т. 1. – С. 62–64. 4. Николайчук Я. М. Коди поля Галуа: теорія та застосування [монографія] / Я. М. Николайчук – Тернопіль : ТзОВ Терно-Граф. – 2012. – 576 с. 5. Николайчук Я. М. Теорія джерел інформації [монографія] / Ярослав Миколайович Николайчук. – Видання друге, виправлене – Тернопіль: ТзОВ Терно-Граф. – 2010. – 534 с. 6. Николайчук Я. М. Теоретичні засади та принципи побудови арифметико-логічного пристрою на основі вертикально-інформаційної технології [Текст] / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 190–196. 7. Николайчук Я. М. Теоретичні основи побудови та структура спецпроцесорів в базисі Крестенсона [Текст] / Я. М. Николайчук, О. І. Волинський, С. В. Кулина // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький. – 2007. – № 3, т. 1. – С. 85–90. 8. Николайчук Я. Н. Программные модели распараллеливания измерения, кодирования и передачи сообщений унитарным преобразованием СОК [Текст] / Я. Н. Николайчук, Б. М. Шевчук, А. А. Попов // Материалы VI Всесоюзной школы-семинара. – Львов, 1987. 9. Рабаи Жан М. Цифровые интегральные схемы. Методология проектирования / Жан М. Рабаи, Ананта Чандракасан, Николич Бориож; перев. с англ. – 2-е изд. – М.: ООО «И. Д. Вильямс». – 2007. – 912 с. 10. Соломко М. Т. Оцінка часу переносу в суматорах з напівсуматором у першому розряді для ТЧБ Радемахера [Текст] / М. Т. Соломко, П. В. Ольшанський // Науковий вісник Чернівецького університету. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2014. – Т. 5. Вип. 2. – С. 114–123. 11. Тарасенко В. П. Частково-груповий перенос суматорів у скінченному полі GF(P) [Електронний ресурс] / В. П. Тарасенко, О. К. Тесленко, А. І. Роговенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. – 2013. – № 773. – С. 118–125. – Режим доcтупу http://nbuv.gov.ua/jpdf/VNULPKSM_2013_773_21.pdf – 10.04. 2015 р. – Загол. з екрана. 12. Logic Friday [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://sontrak.com/. – 10.04.2015 р. – Загол. з екрана.