Means of units verify the reliability of communication network systems cyber physical

2017;
: pp. 107 - 119

Pasternak I. Means of units verify the reliability of communication network systems cyber physical / I. Pasternak // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Kompiuterni systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 881. — P. 107–119.

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Electronic Computing Machines

Analyzed the principles of building communication networks. The advantages and disadvantages of existing today means implementing diagnostic environments. A reliable means of verification nodes in a communication network cyber physics system.

 1. Chris Giametta "Pro Flex on Spring", 2009, P.445.
 2. Robert Dzh. Oberg "Tehnologija COM + Osnovy i programirovanie = Understanding and Programming COM+: A Practical Guide to Windows 2000 First Edition", M., Viljams, 2000, P. 480.
 3. Lipaev V. V. Obespechenie kachestva programnyh sredstv. Metody i standarty, M. : Sinteg, 2001, P. 246.
 4. Makgregor Dzh., Sajks D. Testirovanie obektno-orientirovannogo programnogo obespechenija, K: Diasoft, 2002, P. 432.
 5. Tamre L. Vvedenie v testirovanie programnogoobespechenija, M., Viljams, 2003, P. 368.
 6. Tatarchuk M. I. Korporatyvni informatsijni systemy: Navch. posibnyk, 2005, P. 245.
 7. Muhamedzjanov N. Java. Server applications" – Izdatelstvo: SOLON – R, 2003, P. 267.
 8. Orfali Robert, Den Harki. JAVA and CORBA in client server applications.
 9. Duglas Kamer, Devid L. Stivens Seti TCP/IP, tom3. Razrabotka prilozhenij tipa klient/server, Viljams, 2002, P. 592.
 10. Flenov M. E. Web-server glazami hakera: Problemy bezopasnosti Web-serverov; Oshybki v stsenarijah na PHP, Perl, ASP; SQL-inektsii, 2005, P. 365.
 11. Melnyk A. O. Kiberfizychni systemy: problemy stvorennja ta naprjamy rozvytku., Visnyk Natsionalnogo Universytetu "Lvivska politehnika" "Kompjuterni systemy ta merezhi", 2015, No. 692, P. 100–107.
 12. Mijushkovych Je. Ja., Grebenjak A. V., Garamud Ja. S. Telekomunikatsijni pidsystemy kiberfizychnyh system, Visnyk Natsionalnogo Universytetu "Lvivska politehnika" "Kompjuterni systemy ta merezhi", 2016, No. 857, P. 65–74.