Computer system management by multiple channel lighting equipment

2018;
: pp. 15 - 24
1
Lviv Polytechnic National University, Computer Engineering Department
2
Lviv Polytechnic National University, Computer Engineering Department

The problem of controlling the computer control system of multichannel lighting devices is considered. Basic means of lighting control systems are determited. Generalised structure system for controlling of multichannel lighting devices is developed. Expediency of use of trunk serial interfaces in such systems is substantiated. Efficiency of use of DMX protocol is subsnantiated and analysed. The structural scheme of multichannel lighting devices control system according to such a protocol and the general algorithm of system operation are considered.

The analysis and justification of the choice of application of the protocol dmx 512 was made. The structural scheme of the system and the general algorithm of the system work are considered.

  1. Kavun S. V. Sorbat I. V. Arkhitektura kompiuteriv. osoblyvosti vykorystannia kompiuteriv v IS. Kharkivskyi Natsionalnyi Ekonomichnyi Universytet. Vypusk KhNEU – Kharkiv, 2010.
  2. Huk M. Apparatyie interfeisy PK. Entsyclopediya. – SPb: Piter, 2002–528 p.
  3. Diuran P. H. Vidkryti i funktsionalno sumisni zasoby upravlinnia komertsiinym osvitlenniam. 2014. – 132 p.
  4. Fedorov Yu. N. Dovidnyk inzhenera po ASUTP. Proektuvannnia i razrabotka. – K. : Infra-Inzheneriia, 2014. – 423 p.
  5. Morton, Dzhon. Mikrokontrolery AVR. Vstupnyi kurs / Dzhon Morton. – M.: Dodэka XXI, DMK Pres, 2015–272 p.
  6. Yatsenkov, V. S. Mikrokontrolery Microchip z aparatnoiu pidtrymkoiu USB / V. S. Yatsenkov. – M.: Hariacha liniia – Telekom, 2008. – 402 p.,
  7. Bobalo Yu. Ia. Matematychni modeli ta metody analizu nadiinosti radioelektronnykh, elektrotekhnichnykh ta prohramnykh system: monohrafiia / Yu. Ia. Bobalo, B. Iu. Volochii, O. Iu. Lozynskyi, B. A. Mandzii, L. D. Ozirkovskyi, D. V. Fedasiuk, S. V. Shcherbovskykh, V. S. Yakovyna. – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2013. – 300 p.,
  8. Paramud Ya. S. Interfeisy peryferiinykh prystroiv EOM – K., ISDO, 1995. – 74 p.,
  9. Torianyk K. I., Lysov P. I., Karpov M. A., Popov Yu. O. Syhnaly z shyrotno-impulsnoiu moduliatsiieiu v systemakh zviazku. – Moskovskyi derzhavnyi instytut radiotezhniky, elektroniky i avtomatyky, 2010.