INVESTIGATION OF RESISTANCE OF MODIFIED BITUMINES TO TECHNOLOGICAL AGING

2022;
: 56-60
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

A comparison of the ability of modifiers of different classes to slow down the aging processes occurring in petroleum bitumen during pavement operation is presented in the article. Oxidized and residual road bitumens were used as research objects. Determination of resistance to hardening under the influence of heat and air was performed by the RTFOT method. Samples of oxidized bitumen with the addition of petroleum polymer resins with hydroxyl functional groups and heavy pyrolysis resin were found to have the best resistance, while for residual bitumen the highest resistance was observed with the introduction of heavy pyrolysis resin and sulfur.

1. Pyshyev, S., Gunka, V., Grytsenko, Yu., Bratychak, M. (2016). Polymer Modified Bitumen: Review. Chemistry & Chemical Technology, 10(4s), 631-636. https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631
2. Gunka, V., Prysiazhnyi, Yu., Hrynchuk, Yu., Sidun, Iu., Demchuk, Yu., Shyshchak, O., Poliak, O., Bratychak, M. (2021). Production of Bitumen Modified with Low-Molecular Organic Compounds from Petroleum Residues. 3. Tar Modified with Formaldehyde. Chemistry & Chemical Technology, 15(4), 608-620. https://doi.org/10.23939/chcht15.04.608
3.Belyayev, K.V. (2017). Puti povysheniya ekspluatatsionnykh svoystv asfal'tobetona. Sbornik nauchnykh trudov ÍÍ Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodykh uchenykh. Omsk, SibADI. 466-472.
4. Bratychak, M. M., Grynyshyn, O. B., Prysiazhnyi, Yu. V., Pushak, A.V. (2016). Oil Polymer Resins with Function Groups. Synthesis, Properties, Applications. Monograph. Publishing House of Lviv Polytechnic.
5. Fryder, I., Grynyshyn, O., Khlibyshyn, Yu. (2013). Usage of pyrolysis heavy resin for the petroleum bitumen production. Proceedings of the National Aviation University, 4 (57), 135-138. https://doi.org/10.18372/2306-1472.57.5593
6. DSTU EN 1427:2018 (2019). Bitumen and Bituminous Binders. Determination of the Softening Point by Ring and Ball Method. EN 1427:2015, IDT. [Valid from 01.06.2019].
7. DSTU EN 1426:2018 (2019). Bitumen and Bituminous Binders. Determination of the Depth of Permeability of the Needle (Penetration). EN 1426:2015, IDT. [Valid from 01.06.2019].
8. DSTU 8825:2019 (2020). Bitumen and Bituminous Binders. Elongation method. [Valid from 01.01.2020].
9. DSTU B EN 12607-1:2015 (2016). Bitumen and Bituminous Binders. Determination of the Resistance to Hardening Under Influence of Heat and Air. Part 1. RTFOT method. EN 12607-1:2014, IDT. [Valid from 01.07.2016].
10. Donchenko, M., Grynyshyn, O.,  Kochubei, V., Khlibyshyn, Yu. (2020). Peculiarities of aging of oxidized petroleum bitumen of BND 60/90 brand of PJSC "Ukrtatnafta". Chemistry, Technology and Application of Substances, 1 (3), 83-89. https://doi.org/10.23939/ctas2020.01.083
11. Grynyshyn, O., Donchenko, M., Khlibyshyn, Yu., Poliak, O. (2021). Investigation of Petroleum Bitumen Resistance to Aging. Chemistry & Chemical Technology, 15(3), 438-442. https://doi.org/10.23939/chcht15.03.438
12. DSTU Б В.2.7-135:2014 (2015). Polymer-Modified Road Bitumens. Specifications. [Valid from 01.04.2015].
13. DSTU Б В.2.7-313:2016 (2017). Paving Bitumen Modified By Additives Complex. Technical specifications. [Valid from 01.04.2017].
14. DSTU Б В.2.7-310:2016 (2017). Rubber Crumb Modified Road Bitumen. Specifications. [Valid from 01.01.2017].
15. Al-Ameri, M., Grynyshyn, O. (2011). Obtaining Bitumens by Oxidation of the Oil Distillation Residue of the Orkhovytsia Field. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. 452-454. http://ena.lp.edu.ua.
16. Sukhovilo, N. P., Tkachev, S. M (2016). Osobennosti struktury i svoystv dorozhnykh bitumov, poluchennykh po razlichnym tekhnologiyam. Vestnik Polotskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya B. Promyshlennost'. Prikladnyye nauki, (3), 153-159