Volume 5, Number 1

In this Number

(28 papers)
Yurii Sukhatskiy, M. V. Shepida, K. M. Siryk
Iryna Lutsyuk, Iryna Iliuchok, Yaroslav Vakhula
Yaroslaw Kalymon, Andriy Helesh, Andriy Slyuzar, O. H. Kurylets
Anatolij Ludyn, Viktor Reutskyy
Yuriy Prysiazhnyi, Guri Isaiah Borbeyiyong, Serhiy Pyshyev, D.V. Korzh
V.R. Karpіuk, N. V. Polish, N.Ya. Kachmar-Kos, I.V. Pavlіuk, R.T. Konechna
A. M. Krychkovska, O.M. Ushkalova, L. D. Bolibrukh, O. I. Khomenko, N. Y. Monka, Ch. B. Bolibrukh
О. M. Orobchuk, A. L. Berezhniuk, R. O. Subtelnyi, Bohdan Dzinyak
A. M. Prokopalo, I. V. Maziar, N. L. Zayarnyuk, A. M. Krychkovska, O.V. Karpenko, Vira Lubenets
N. P. Shemedyuk, I. S. Romashko, V. I. Butsiak, I. I. Dvylyuk, O. Shved
V. G. Chervetsova, A. Z. Dmytriv, V. V. Havryliak, Vira Lubenets
V. V. Krasinskyi, V. V. Kochubei, Victoria Zemke, L. Dulebova, O. O. Ivanukh
О. V. Maikovych, Nataliia Nosovа, Zorіana Nadashkevych, Serhii Varvarenko
Oleksandr Grytsenko, L. Dulebova, Nataliia Baran, Bohdan Berezhnyy, P. Voloshkevych
Andrij Masyuk, Volodymyr Levytskyi, Dmitro Kechur, B.I. Kulish, Diana Katruk
Mykhailo Bratychak, V. V. Krasinskyi, Nataliia Chopyk, Victoria Zemke
Nataliya Semenyuk, Galyna Dudok, Khrystyna Kysil, Taras Skorokhoda, Yu. O. Parfonov