Organizing Committee

Organizing Committee Members

Roman Muzyka, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Kyrylo Yemets, Lviv Polytechnic National University, Ukraine

Myroslav Havryliuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine