Organizing Committee

CHAIRMAN

Zenoviy Blikharskyi

MEMBERS

Khrystyna Sobol

Orest Vozniak 

Petro Kholod

Vasyl Zhelykh

Khrystyna Myroniuk

Yaroslav Blikharskyy

Roman Khmil

Yurii Furdas

Taras Markiv

Stepan Shapoval

Lesiia Vovk

Pavlo Vegera

Oleksii Hunyak